Protokół BHP po wypadku przy pracy czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Statystycznie każdego dnia dochodzi do ponad 200 wypadków, które są zgłaszane na formularzu Z-KW czyli statystycznej karcie wypadku. Niestety spora liczba zdarzeń nie jest zgłaszana, w związku z czym statystyki GUS i ZUS nie są kompletne.

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą.

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca po wypadku przy pracy pracownika

Etap:

 1. Udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz abezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Powiadomienie o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i innych organów.
 3. Powołanie zespołu powypadkowego.
 4. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez zespół powypadkowy.
 6. Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu.
 7. Przekazanie podpisanego protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy.
 8. Rejestracja wypadku.
 9. Sporządzenie statystycznej karty wypadku dla GUS.
 10. Określenie wniosków i podjęcie środków profilaktycznych.

Czy warto zlecić sprawę o odszkodowanie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Jak wygląda wypełniony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

Pierwsza strona protokołu zawiera takie elementy jak:

 • informacje na temat przedsiębiorcy oraz poszkodowanego;
 • dane członków zespołu powypadkowego oraz osoby zgłaszającej wypadek;
 • opis przebiegu zdarzenia.

Strona druga to:

 • opis przyczyn zdarzenia (uwzględnienie ewentualnych zaniedbań ze strony pracodawcy lub pracownika czy współpracowników);
 • uwzględnienie urazów jakich doznał poszkodowany pracownik.

Na stronie trzeciej protokołu można znaleźć:

 • potwierdzenie czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy (określenie rodzaju wypadku);
 • wnioski i zalecenia profilaktyczne.

Strona czwarta:

 • podpisy członków zespołu powypadkowego;
 • data sporządzenie protokołu;
 • uwzględnienie przeszkód lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie;
 • podpis poszkodowanego pracownika lub członka rodziny odbierającego protokół, a także data;
 • wykaz załączników do protokołu;
 • pouczenie.

Termin sporządzenia protokołu powypadkowego

Protokół BHP powinien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazany (przez powołany zespół powypadkowy) niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy i pracownikowi lub członkowi jego rodziny w przypadku śmierci pracownika lub gdy jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielne podpisanie protokołu. Jeżeli protokół zostanie sporządzony po tym terminie należy w protokole uwzględnić powód takiej sytuacji. Dokument ten przygotowuje się w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”, najczęściej są to 3 jeden dla poszkodowanego drugi dla pracodawcy, trzeci dla właściwego inspektora pracy.

Jeżeli w wypadku przy pracy ginie pracownik, a pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku przygotowania odpowiedniego protokołu to uprawniony członek jego rodziny jak również organizacja związkowa, może wystąpić do sądu rejonowego z powództwem o ustalenie czy sprostowanie protokołu.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy a odszkodowanie

Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy powinien wskazywać powód i winnego zaistniałego zdarzenia i od jego treści zależy czy poszkodowanemu pracownikowi należy się tylko jednorazowe odszkodowanie z ZUS, czy też odszkodowanie z ZUS i z polisy OC pracodawcy.

Jeżeli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość takiego odszkodowania jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia z roku ubiegłego. ZUS co rok ogłasza aktualne stawki, które obowiązują od 1. kwietnia do 31. marca następnego roku. Dokładnie jest to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone będzie odszkodowanie.

Dowiedz się jak zgłosić szkodę do ZUS.

Roszczenie do ZUS składa się po zakończeniu leczenia itd. W przypadku gdy protokół wskazuje, że winę za zdarzenie ponosi pracodawca wówczas poszkodowany pracownik lub uprawniony członek rodziny może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy. Poszkodowanemu lub jego rodzinie przysługuje szereg świadczeń takich jak:

 • zwrot kosztów pochówku oraz przygotowania stypy (w przypadku śmieci poszkodowanego);
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie (pomniejszone o wypłatę z ZUS);
 • zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej (pomniejszone o wypłatę z ZUS w przypadku śmierci poszkodowanego pracownika;
 • zwrot utraconych dochodów, kosztów utraconych rzeczy, kosztów leczenia oraz kosztów opieki.