Ubezpieczenie NNW w pojeździe

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ma za zadanie chronić ich w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to jest często dodawane za darmo do ubezpieczanie OC na minimalne sumy ubezpieczenia np. 5000 czy 10000 zł. NNW jest ubezpieczaniem dobrowolnym a polisę najczęściej wykupuje się na okres roku (12 miesięcy). Bez względu na to, czy ubezpieczenie jest darmowe czy też trzeba za nie zapłacić, warto wiedzieć kogo i od czego tak naprawdę ono chroni.

Dowiedź się więcej o możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku.

Podstawa prawna

Art 829 § 1 kodeksu cywilnego mówi, że ubezpieczenie NNW należy do ubezpieczeń osobowych, dobrowolnych. Jest to jednak inne ubezpieczenie niż ubezpieczenia na życie.

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dlatego też występuje tutaj swoboda kształtowania warunków umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia muszą być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Sformułowania nieprecyzyjne powodują, że są interpretowane w taki sposób aby wydana decyzja była na korzyść ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Nieszczęśliwym wypadkiem nazywamy zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony (np. kierowca czy pasażer) doznał urazu, niezależnie od swej woli, w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Polisa NNW przy polisie OC gwarantuje wypłatę odszkodowania:

 • jeśli do wypadku dojdzie również podczas postoju, załadunku/wyładunku, wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, tankowania na stacji paliw itp.;
 • w sytuacji gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy, jak i wszystkich pasażerów ubezpieczonego samochodu w sytuacji, gdy zostali ujęci w umowie ubezpieczenia NNW samochodu.

Ubezpieczenia NNW na wyższe sumy gwarancyjne, a co za tym idzie o wyższej składce często obejmują również zdarzenia wywołane sytuacją zdrowotną kierującego pojazdem (np. udarem czy zawałem serca).

Jak zgłosić szkodę z NNW pojazdu??

Szkodę z polisy NNW w odróżnieniu do roszczeń z OC zgłasza się dopiero po zakończeniu leczenia. W umowie czy OWU wskazany jest najczęściej okres 3 lat od momentu zdarzenia.

Szkodę można zgłosić:

 • online wysyłając druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń;
 • telefonicznie;
 • pisemnie – pocztą (listem poleconym);
 • osobiście w dowolnym oddziale zakładu ubezpieczeń.

Sprawdź również, jak zgłosić szkodę z OC sprawcy wypadku.

Dokumenty do zgłoszenia szkody NNW pojazdu

 • Notatka policyjna lub oświadczenie kierowcy.
 • Pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca powstałe urazy.
 • Akt zgonu oraz dokument potwierdzający powinowactwo i uprawnienie do odbioru odszkodowania np. akt małżeństwa czy akt urodzenia itd. Dotyczy to sytuacji śmierci ubezpieczonego (kierowcy lub pasażera).

Termin wydania decyzji

Termin w jakim ubezpieczyciel powinien wydać decyzję i wypłacić świadczenia określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej jest to do 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowania z NNW

Suma gwarancyjna (suma ubezpieczenia) to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z danego ubezpieczenia.

100 % sumy gwarancyjnej wypłacane jest w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub przy trwałych zaburzeniach psychoruchowych poszkodowanego (określonych na 100% uszczerbku na zdrowiu). Gdy w wypadku komunikacyjnym ponosi śmierć kilku poszkodowanych, wówczas suma gwarancyjna dzielona jest przez liczbę osób poszkodowanych. Przykładowo, przy polisie NNW na 15 000 zł gdy śmierć w zdarzeniu NW poniosą 2 osoby, wówczas każdemu z poszkodowanych przysługuje po 5 000zł.

W przypadku poszkodowanego, który w zdarzeniu ubezpieczeniowym poniósł obrażenia procent jego uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik towarzystwa ubezpieczeniowego. Odszkodowanie oblicza się za pomocą wzoru: suma ubezpieczenia pomnożona przez % uszczerbek na zdrowiu. Procent uszczerbku określany jest w tabeli uszczerbku, która jest integralną częścią podpisanej polisy.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z polisy NNW ?

Polisa NNW jak każde inne ubezpieczenie ma wyłączenia, czyli wskazane zdarzenia, w przypadku których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Szczegóły znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, najczęściej na samym końcu. Typowymi wyłączeniami są:

 • prowadzenie auta bez uprawnień,
 • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 • umyślne spowodowanie szkody.