Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody


Pinterest
Poradnik poszkodowanego

Odszkodowanie po wypadku. Komu przysługuje i za jakie szkody

Odszkodowanie uregulowane jest w Kodeksie Cywilnym w art. 361. Przewiduje on odszkodowanie od sprawcy szkody, jeżeli wynikła ona z jego działania lub zaniechania. Odszkodowanie może obejmować również utracone korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie powstała szkoda.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie?

Odpowiedzialność odszkodowawcza może powstać gdy sprawca działania lub zaniechania wywołał realną szkodę poszkodowanemu. Udowodnienie powstania szkody oraz odpowiedzialności sprawcy jest podstawą do zgłoszenia roszczeń. Jeżeli poszkodowany wykaże straty finansowe, koszty powstałe w danej sytuacji może wnioskować o odszkodowanie. Najczęściej wypłacane odszkodowanie dotyczy szkód na mieniu – pojazdach i nieruchomościach oraz szkód spowodowanych niezdolnością do pracy i leczeniem.

Kto może wypłacić odszkodowanie?

Odszkodowania najczęściej wypłacane są przez ubezpieczycieli za szkody spowodowane przez ubezpieczonych – osoby prywatne, firmy, właścicieli pojazdów mechanicznych czy rolników a także z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rzadziej odszkodowania wypłacają osoby prywatne, z dwóch względów: 1) nie posiadają majątku, który można spieniężyć aby przekazać poszkodowanemu; 2) nie przyjmują odpowiedzialności lub jej skutecznie unikają, przez co wytoczenie procesu nie przynosi zakładanych rezultatów. Można uznać, iż poszkodowany znajdzie się w szczęśliwym położeniu, jeżeli odszkodowanie zobowiązany wypłacić jest ubezpieczyciel, nie zaś osoba fizyczna (np. w przypadku pobicia lub aktu kryminalnego).

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zależeć będzie przede wszystkim od rozmiaru doznanych szkód. Jeżeli poszkodowany wykaże, że stracił dochód, utracił korzyści, zniszczeniu uległo jego mienie, które wymaga naprawy, otrzyma odszkodowanie z wszystkich wymienionych tytułów. Na wysokość odszkodowania mogą mieć wpływ również zapisy umowy ubezpieczenia. W przypadku szkód na mieniu nieruchomości lub pojeździe, umowa dobrowolna ubezpieczenia może określać w jaki sposób i przy użyciu jakich części i materiałów ma być naprawiona szkoda. To może powodować, iż przywrócenie zniszczonego majątku do stanu poprzedzającego powstanie szkody nie będzie możliwe – użycie części zamiennych gorszej jakości spowoduje spadek wartości rzeczy.

Jak udowodnić rozmiar szkody?

Poszkodowany powinien dysponować dowodami poniesionych szkód w postaci rachunków wydatkowanych środków (np. na naprawę rzeczy/majątku, na zakup lekarstw czy usług specjalistycznych), kalkulacji kosztów naprawy (jeżeli nie posiada środków na wcześniejszą naprawę).

Ile czasu na zgłoszenie odszkodowania?

Poszkodowany ma najczęściej 3 lata na dochodzenie odszkodowania za szkody materialne. Termin ten również jest uregulowany w Kodeksie Cywilnym.