Odszkodowanie po wypadku przy pracy z OC pracodawcy

Po wypadku przy pracy należy nam się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak nie każdy ma świadomość, że jeśli wypadek zaistniał z winy lub zaniedbania pracodawcy, można ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej uwzględnia nie tylko sam uszczerbek na zdrowiu, ale również zwrot wszelkich kosztów leczenia, dojazdów czy opieki powypadkowej. Warto więc przeanalizować zapisy protokołu powypadkowego i potwierdzić, czy przysługuje nam również odszkodowanie z OC pracodawcy.

Odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, powinien, o ile stan zdrowia na to pozwala, zgłosić zawiadomienie o wypadku do pracodawcy. Ten z kolei na podstawie wyjaśnień poszkodowanego i świadków zdarzenia sporządzić protokół powypadkowy lub kartę wypadku przy pracy. Dokument powinien zawierać informacje kiedy i gdzie doszło do zdarzenia, co było jego przyczyną. Dodatkowo, czy zachowane zostały normy i wymogi bhp oraz czy zastosowano środki zaradcze lub profilaktyczne na przyszłość.

Poszkodowany w wypadku przy pracy po zakończeniu leczenia powypadkowego powinien uzyskać od lekarza prowadzącego druk zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 (ważny 30 dni od wydania). Należy go dołączyć wraz z pełną dokumentacją medyczną z procesu leczenia do wniosku o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytuły wypadku przy pracy do ZUS.

Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej orzekającej doznany trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ZUS podejmuje decyzję dotyczącą wypłaty jednorazowego odszkodowania. Dowiedź się więcej o uzyskaniu odszkodowania z ZUS.

Dopiero po zakończeniu procedury przez ZUS i wypłacie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy można rozważyć możliwość uzyskania świadczenia uzupełniającego z OC pracodawcy.

Roszczenia uzupełniające z OC pracodawcy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, doznając uszczerbku na zdrowiu, w przypadku wystąpienia czynu zabronionego ma możliwość żądania od pracodawcy świadczeń odszkodowawczych, będących uzupełnieniem odszkodowania z ZUS. Na podstawie art.  444 § 1 i 2 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty.

Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli zaś poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Należy jednak podkreślić, iż w orzecznictwie sądowym oraz praktyce odszkodowawczej takie roszczenia mają charakter uzupełniający, ponad wypłatę odszkodowania z ZUS.  Oznacza to, iż dopiero po uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS pracownik może skutecznie dochodzić swoich dalszych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela swojego pracodawcy.

Przeczytaj nasze Vademecum uzyskania odszkodowania na drodze sądowej z OC pracodawcy. Sprawdź też, czy warto zlecić sprawę kancelarii odszkodowawczej.

Przedwczesne roszczenie z OC pracodawcy

Często, zgłaszając roszczenia do Ubezpieczyciela pracodawcy, otrzymujemy odmowę wypłaty odszkodowania uargumentowaną faktem, iż roszczenie jest przedwczesne.

Nie oznacza to, iż roszczenia odszkodowawcze są niezasadne lub Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Wskazuje jednak, iż konieczne jest uzyskanie odszkodowania jednorazowego z ZUS, uzyskanie decyzji płatniczej i powrót do roszczeń z OC pracodawcy. Tym samym wstrzymują wypłatę świadczenia do czasu zakończenia postępowania odszkodowawczego przez ZUS.

Dokumentacja i zgłoszenie roszczeń

Celem zgłoszenia roszczeń do Ubezpieczyciela pracodawcy w pierwszej kolejności należy przeanalizować przebieg wypadku przy pracy oraz potwierdzić, iż winę lub zaniedbanie za jego wystąpienie ponosi pracodawca. W tym przypadku nie ma konieczności, aby ponosił on jedyną i całkowitą winę za zdarzenie, możliwe jest bowiem przyczynienie poszkodowanego pracownika. Należy się jednak liczyć z faktem, iż ubezpieczyciel stosunkowo do przyczynienia pomniejszy wypłacone odszkodowanie.

Przykłady winy pracodawcy uprawniające do roszczeń z polisy OC:

 • niezapewnienie środków ochronnych i zabezpieczających;
 • nieprzestrzeganie zasad BHP;
 • brak przeszkolenia oraz dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji, przeszkolenia lub uprawnień do wykonywania pracy;
 • niewłaściwa organizacja pracy lub organizacja miejsca pracy;
 • brak nadzoru i kontroli zwierzchniczej;
 • wady konstrukcyjne lub niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń;
 • nadmierna eksploatacja sprzętu;
 • niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • inne zaniedbania ze strony pracodawcy lub zwierzchnika.

W przypadku potwierdzenia zasadności roszczeń należy zgromadzić dokumentację, która pozwoli zgłosić i udokumentować roszczenia do ubezpieczyciela.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia szkody z OC pracodawcy:

 • protokół powypadkowy, karta wypadku przy pracy;
 • zeznania świadków wypadku (jeśli tacy istnieją);
 • dokumentacja medyczna z przebiegu procesu leczenia;
 • decyzja wypłaty jednorazowego odszkodowania z ZUS oraz orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wskazująca na trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu;
 • dokumentacja kosztowa (faktury, rachunki, potwierdzenia płatności, kosztów dojazdów i opieki);
 • dokumentacja wskazująca na utracone dochody;
 • inna dokumentacja potwierdzająca rozmiar szkody i strat poniesionych w związku z wypadkiem.

Zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela powinno nastąpić z polisy OC pracodawcy. Jeśli pracodawca sam nie chce udostępnić danych, istnieje możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który w imieniu poszkodowanego przeprowadzi procedurę likwidacyjną. Na piśmie należy zgłosić i sprecyzować roszczenia odszkodowawcze oraz przekazać ubezpieczycielowi pełną dokumentację wskazującą na poniesione straty zdrowotne i materialne.

Wypłata odszkodowania – rodzaje roszeń z OC pracodawcy

Ponieważ podstawą roszczeń z polisy OC pracodawcy jest kodeks cywilny, roszczenia obejmują zarówno zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie, czyli refundację poniesionej szkody majątkowej.

Jednak jako roszczenie uzupełniające uwzględnia wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS, a więc jest pomniejszane o wypłacone już świadczenie przez ZUS.

W przypadku ubezpieczyciela OC pracodawcy wypłata zadośćuczynienia zależy od wielu czynników. Oceniony uszczerbek na zdrowiu (w wysokości uznanej przez ZUS lub ocenionej przez lekarza orzecznika Towarzystwa Ubezpieczeń) jest tylko jednym z elementów oceny wysokości wypłaty. Uwzględnić należy również ból i cierpienie związane z wypadkiem, długotrwałość i uciążliwość procesu leczenia, utratę perspektyw na przyszłość, trwałą dysfunkcję fizyczną i społeczną po wypadku.

Odszkodowanie, czyli refundacja wszystkich kosztów i strat materialnych związanych z wypadkiem następuje na podstawie udokumentowanych faktur, rachunków lub oświadczeń związanych z dojazdami do placówek medycznych czy świadczoną opieką osób trzecich. Obejmuje również wyrównanie zmniejszonego wynagrodzenia np. o wysokość dodatków, diet, premii, które poszkodowanemu przepadły ze względu na zwolnienie powypadkowe. Ich udowodnienie wymaga jednak przekazania szczegółowej dokumentacji finansowej.

Wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy

Okoliczności, które mogą wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy:

 1. siła wyższa;
 2. wyłączna wina poszkodowanego pracownika lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie odpowiada;
 3. stan nietrzeźwości pracownika lub stan po zażyciu środków psychotropowych, odurzających;
 4. rażące niedbalstwo.

Roszczenia bezpośrednio do pracodawcy lub roszczenia sądowe

Nie każda działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo czy firma są zobligowani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC działalności. Należy również pamiętać, iż jeśli firma nie posiada polisy odpowiedzialności cywilnej a jedynie ubezpieczenie OC pracodawcy, które jest ubezpieczeniem dodatkowym i nieobowiązkowym, zakres ochrony i sumę gwarancyjną mogą określać warunki danej polisy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie więc stanowiła jedynie suma ubezpieczenia, zaś resztę strat pokryć będzie musiał sam pracodawca z własnej kieszeni.

Jeśli pracodawca nie posiada polisy OC, a odszkodowanie z ZUS pokrywa jedynie część poniesionej szkody, istnieje możliwość roszczeń bezpośrednich do pracodawcy. Jednakże ze względu na dobre stosunki społeczne, możliwość zachwiania stabilnością finansową firmy przez wypłatę odszkodowania lub w obawie o utratę pracy, wiele osób poszkodowanych nie decyduje się na ten krok.