Karta wypadku przy pracy

Po wypadkach przy pracy pracodawca przeprowadza procedurę mającą na celu zbadanie powodów wypadku, wskazanie winnego, wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed pojawieniem się podobnych zdarzeń w przyszłości. W toku procesu wewnętrznego w firmie powstaje szereg dokumentów niezbędnych do ustalenia winnych. Jednym z nich jest karta wypadku przy pracy. Jest ona sporządzana w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) i jest odpowiednikiem protokołu powypadkowego wystawianego w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę.

Czym jest wypadek w pracy?

Wypadek w pracy definiowany jest jako zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące urazy lub śmierć pracownika. Do wypadku musi dojść przy pracy, w drodze do lub z pracy.

Procedura powypadkowa u pracodawcy

Procedura powypadkowa w firmie poszkodowanego pracownika jest niezbędna w celu ustalenia sprawstwa, winy oraz zapobiegania wypadkom na przyszłość. W toku czynności pracodawca musi odtworzyć przebieg zdarzenia z oświadczeń świadków i uczestników wypadku, przeprowadzić oględziny maszyn i urządzeń, ocenić warunki pracy pracowników, ustalić wszystkie okoliczności, które miały wpływ na zdarzenie. Efektem postępowania jest stwierdzenie zaistnienia wypadku przy pracy lub brak jego zaistnienia. Będzie to miało istotne znaczenie dla poszkodowanego, który na podstawie karty wypadku lub protokołu powypadkowego będzie chciał wnosić o odszkodowania z ZUS lub zadośćuczynienie od pracodawcy.

Ile czasu ma pracodawca na przygotowanie karty wypadku przy pracy?

Zgodnie z obowiązującymi terminami jest to 14 dni od momentu uzyskania wiedzy o wypadku. Poszkodowany otrzymuje jeden z trzech egzemplarzy karty. Drugi egzemplarz pozostaje w zakładzie, zaś trzeci jest składany w ZUS w przypadku uznania wypadku za wypadek przy pracy. Do karty wypadku dostęp mają także bliscy zmarłego w pracy pracownika.

Obowiązki pracownika po wypadku przy pracy

Pracownik powinien przede wszystkim dołączyć do karty własne oświadczenie dotyczące powodów wypadku oraz opisać inne okoliczności mające znaczenie dla sprawy.

Rejestr wypadków przy pracy

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek przechowywania dokumentacji wypadkowej, w tym protokołów powypadkowych i kart wypadku przez 10 lat.
Jeżeli nie otrzymałeś karty wypadku, nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie z ZUS lub od pracodawcy, skontaktuj się z nami.