Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie z OC sprawcy

Jak wygląda postępowanie przedsądowe? Jak wygląda procedura przedsądowa?

 • zebranie dokumentacji szkody w tym dokumentacja medyczna, notatka policyjna czy oświadczenie sprawcy i inne;
 • zgłoszenie szkody;
 • korespondencja z ubezpieczycielem i ewentualne uzupełnienie dokumentacji do likwidacji szkody;
 • wydanie decyzji przez ubezpieczyciela;
 • reklamacja z uwzględnieniem roszczeń, które do tego momentu nie były zgłoszone;
 • decyzja po reklamacji oraz ewentualne negocjacje ugody;
 • analiza sprawy pod kątem postępowania sądowego w tym ocena ryzyka sądowego.

Kiedy konieczne jest postępowanie na etapie sądowy?

Osoby poszkodowane w wypadkach decydują się na dochodzenie swych roszczeń przed sądem, jeżeli decyzja ubezpieczyciela OC sprawcy ich nie satysfakcjonuje. Mówimy tu o sytuacjach, gdzie ubezpieczyciel nie przyjął odpowiedzialności lub wypłacone świadczenia były zbyt niskie.

Kiedy złożyć pozew – czyli przedawnienie roszczeń?

Złożenie pozwu przerywa bieg przedawnienia roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela OC sprawcy, jednakże należy to zrobić w odpowiednim terminie. W przypadku wykroczeń, czyli jeżeli w związku z odniesionymi obrażeniami nie doszło do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni, to przedawnienie takich roszczeń następuje w ciągu 3 lat od momentu zdarzenia lub decyzji ubezpieczyciela. W przypadku przestępstw roszczenia przedawniają się po 20 latach od momentu wypadku czy też zdarzenia.

Czy będę musiał zeznawać?

Decydując się na dochodzenie odszkodowania przed sądem poszkodowany, jak również osoba uprawniona do odszkodowania musi być świadoma, że przynajmniej raz będzie musiała stawić się w sądzie, aby złożyć zeznania.

Przeczytaj też artykuł: Proces cywilny o odszkodowanie.

Czy muszę stawić się na badaniu u biegłego?

Praktycznie w każdym postępowaniu sądowym pojawia się przynajmniej jeden biegły z różnej dziedziny (w zależności od rodzaju wypadku czy odszkodowania). Może to być np. psycholog lub psychiatra, chirurg, ortopeda, neurolog czy też neurochirurg, pielęgniarka, pediatra albo biegły z zakresu BHP, czy rekonstrukcji wypadków itd. Jeżeli powód, czyli osoba poszkodowana otrzyma wezwanie na badanie przez biegłego, w jej interesie jest, aby stawiła się w wyznaczonym miejscu i poddała badaniu. Opinia biegłego jest niezwykle ważna w celu określenia wysokości uszczerbku oraz odszkodowania.

Biegły sądowy – kto to?

Biegły sądowy to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe oraz uznawana jest za eksperta w zakresie swojej działalności. Może być nim np. lekarz czy też rzeczoznawca. Biegły powoływany jest w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej itd.

Czy muszę być na każdym posiedzeniu sądu w sprawie o odszkodowanie?

Powód, czyli osoba poszkodowana lub uprawniona do odszkodowania (po śmierci poszkodowanego w wypadku), musi stawić się na rozprawach, na które została wezwana. Jeżeli jednak ta osoba nie posiada pełnomocnika i samodzielnie reprezentuje się przed sądem, musi stawić się na każdym wyznaczonym terminie.

Do jakiego sądu złożyć pozew?

Sprawy o odszkodowanie rozpatrują Sądy Powszechne, Wydział Cywilny z podziałem na Sąd Rejonowy i Okręgowy. Do Sądu Rejonowego trafiają pozwy gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75000zł. Sąd Okręgowy rozpatruje pozwy o odszkodowanie o wartości od 75000zł wzwyż.

Sprawę o odszkodowanie składa się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda, czyli poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania.

Co to jest WPS?

WPS to wartość przedmiotu sporu, czyli łączna kwota na jaką opiewa pozew.

Jak obliczyć wartość roszczenia?

Na wartość roszczenia na etapie sądowym wpływa wiele czynników uzależnionych od rodzaju wypadku, dochodzonego roszczenia oraz:

 • wiek oraz płeć poszkodowanego;
 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego a także wcześniejsze choroby;
 • otrzymane zadośćuczynienie na etapie przedsądowym;
 • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia a także rehabilitacji;
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego;
 • przyjęta linia orzecznictwa sądu właściwego dla przedmiotu sporu.

Jak wygląda postępowanie sądowe?

 • przygotowanie pozwu;
 • złożenie pozwu w sądzie właściwym dla wartości przedmiotu sporu oraz miejsca zamieszkania powoda;
 • posiedzenie z otwarciem przewodu;
 • posiedzenia ze słuchaniem powoda i świadków a także wyznaczenie biegłego;
 • badanie wykonane przez biegłego;
 • wydanie opinii przez biegłego;
 • zastrzeżenia do opinii i opinie uzupełniające;
 • zamknięcie przewodu;
 • wyrok;
 • analiza postępowania apelacyjnego;
 • złożenie apelacja;
 • zamknięcie przewodu oraz wyrok;
 • ewentualna kasacja.

Ile twa postępowanie sądowe?

Średnio postępowanie sądowe trwa ok. 2 lat, jednakże może ono trwać rok, jak również 4 czy 6 lat.

Od czego zależy długość trwania postępowania sądowego?

Długość etapu sądowego w walce o odszkodowanie jest uzależnione od złożoności sprawy oraz obłożenia sądu, do którego trafia pozew.

Co to ugoda sądowa?

Ugoda sądowa to ugoda zawarta na etapie sądowym w postępowaniu pojednawczym. Sąd w każdym postępowaniu powinien dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. Ugodowe załatwienie sporu jest najlepszą formą załatwienia sprawy.

Zamknięcie przewodu sądowego – co to?

Przed wydaniem wyroku sąd dokonuje zamknięcia przewodu sądowego. Po zamknięciu przewodu sądowego następują tzw. głosy stron, czyli mowy końcowe. Mowa końcowa, w której strony uzasadniają o co wnoszą i dlaczego czyli prezentują stanowisko swoje stanowisko.

Kiedy zapada wyrok?

Sąd ogłasza wyrok na ostatnim posiedzeniu po rozpatrzeniu sprawy o odszkodowanie. Może to zrobić w od razu po zamknięciu przewodu i mowach końcowych, jak również odłożyć ogłoszenie wyroku po zamknięciu przewodu na tydzień czy dwa.

Co to jest uzasadnienie wyroku?

Uzasadnienie wyroku zgodnie z art. 328. KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) to pisemne motywy rozstrzygnięcia sądowego sporządzane po jego wydaniu z urzędu lub na wniosek strony procesu.

Czy uzasadnienie wyroku w sprawie o odszkodowanie jest zawsze wydawane?

Uzasadnienie wyroku pojawia się tylko i wyłącznie na wniosek pozwanego lub powoda.

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek o uzasadnienie wyroku każda ze stron może złożyć w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Kiedy mogę spodziewać się uzasadnienia wyroku?

Art. 329 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W praktyce wygląda to różnie i jest uzależnione od złożoności sprawy, jak również obłożenia sądu.

Czy muszę mieć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) na etapie sądowym?

Postępowanie sądowe zarówno w I Instancji, jak również na etapie apelacji nie wymaga, aby strony posiadały pełnomocnika w postaci adwokata czy też radcy prawnego. Poszkodowany, czyli powód może sam siebie reprezentować przed sądem jednakże często poszkodowany nie zawsze dysponuje niezbędną wiedzą, aby poprowadzić postępowanie poprawnie. Dlatego też warto zawsze rozważyć zlecenie prowadzenia sprawy profesjonaliście w danej dziedzinie.

Czy warto zlecić sprawę o odszkodowanie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Ile kosztuje pełnomocnik na etapie sądowym?

Koszt pełnomocnika na etapie sądowym jest uzależniony od rodzaju pełnomocnika oraz zakresu nawiązanej współpracy z:

 • firmą albo kancelarią odszkodowawczą;
 • adwokatem lub radcą prawnym;
 • prawnikiem.

Co to jest I Instancja i II Instancja?

W polskim prawie obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Organ I instancji jest organem niższego stopnia, rozpatrującym sprawę w pierwszej kolejności, natomiast organ II instancji to organ wyższego stopnia o charakterze odwoławczym.

Kiedy można złożyć apelację?

Jeżeli któraś ze stron sporu, czyli poszkodowany (uprawniony) lub zakład ubezpieczeń nie zgadza się z wyrokiem I Instancji, to ma prawo do złożenia apelacji co do całości, lub części wyroku.

Ile trwa postępowanie apelacyjne?

Na wydanie terminu posiedzenia apelacyjnego czeka się od kilku do nawet kilkunastu miesięcy w zależności od złożoności sprawy oraz obłożenia sądu. Średnio jest okres to 6-12 miesięcy od złożenia apelacji do wydania wyroku.

Do jakiego sądu należy złożyć apelację?

Apelacja wydana przez Sąd Rejonowy trafia do rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy. W przypadku wyroku Sądu Okręgowego apelacje trafia do Sądu Apelacyjnego.

Jak napisać pozew?

Pozew powinien zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość a także data sporządzenia pozwu;
 • wskazanie sądu oraz odpowiedniego wydziału;
 • wskazanie stron postępowania (pozwany oraz powód);
 • określenie kwoty zadośćuczynienia, czyli kwoty dochodzonej pozwem (zaokrąglanej w górę do pełnego złotego);
 • wskazanie rodzaju pisma („Pozew o zapłatę zadośćuczynienia”);
 • uzasadnienie pozwu wraz z załącznikami;
 • czytelny podpis powoda lub jego pełnomocnika;
 • wykaz załączników.

Jakie dokumenty należy zebrać, aby iść do sądu (aby walczyć o odszkodowanie)?

 • pełna korespondencja z ubezpieczycielem na etapie przed sądowym;
 • pełna dokumentacja medyczna z leczenia poszkodowanego lub uprawnionego;
 • oświadczenia o negatywnych skutkach zdarzenia, czy też o pogorszeniu sytuacji materialnej itd.;
 • oryginały faktur i rachunków w przypadku pokrytych kosztów np. leczenia czy też rehabilitacji;
 • dokumenty, które potwierdzają utracone dochody albo utracone korzyści;
 • wykaz świadków, którzy mogą poświadczyć przed sądem np. proces rekonwalescencji albo relacje ze zmarłym itd.

Ile kosztuje postępowanie sądowe o odszkodowanie?

Poszkodowany, który decyduje się na dochodzenie swych roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela na etapie sądowym, musi zabezpieczyć środki finansowe na:

 • wpis, czyli 5% WPS;
 • zaliczka na poczet biegłego (1000 do nawet 5000zł każdy z biegłych);
 • opłata od pełnomocnictwa – 17zł;
 • koszt zastępstwa procesowego czyli KZP.

Co to jest koszt zastępstwa procesowego?

Koszt zastępstwa procesowego to, koszt ponoszony za udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie. Jest to kwota należna prawnikowi reprezentującemu daną stronę w sądzie, którą ponosi strona przegrana, (która musi zwrócić koszty wygranemu przeciwnikowi).

W sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowanie stawki KZP, czyli koszt zastępstwa procesowego uzależnione są od kwoty bazowej pozwu (lub rozszerzenia pozwu). W 2020 roku wynoszą one odpowiednio:

 • do 500 zł – tylko 90 zł;
 • 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • 5 000 000 zł – aż 25 000 zł.

Skonsultuj szybko oraz bezpłatnie swoją sprawę odszkodowawczą.