Protokół powypadkowy

Wypadki przy pracy powodują bardzo poważne szkody w życiu i zdrowiu poszkodowanych pracowników. Niejednokrotnie również wywołują szkody majątkowe w postaci utraconego dochodu, podwyżki, czy też zwiększone koszty leczenia i rehabilitacji. Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku przy pracy z ZUS lub od pracodawcy należy przede wszystkim zadbać o protokół powypadkowy. Czym jest ten dokument i jakie ma znaczenie dla postępowania powypadkowego dowiesz się z niniejszego opracowania.

Obowiązki pracodawcy po wypadku

Po wypadku pracodawca ma obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury wyjaśniającej, powołaniem zespołu powypadkowego. Efektem postępowania jest wystawienie karty wypadku przy pracy lub protokołu powypadkowego. Na podstawie tych dokumentów poszkodowany pracownik może rozpocząć procedurę dochodzenia odszkodowania z ZUS lub od pracodawcy (względnie jego ubezpieczyciela OC).
Protokół powypadkowy powinien być sporządzony nie później niż 14 dni od uzyskania wiedzy o wypadku przez pracodawcę. Odmowa sporządzenia protokołu lub nieuzasadnione opóźnienie umożliwia pracownikowi złożenie pozwu w sądzie. Pracodawca nie może również odmówić pracownikowi ustosunkowania się do protokołu, naniesienia uwag, odmówienia mu akceptacji dokumentu, którego treść jest niezgodna z prawdą.

Jak wygląda protokół powypadkowy?

Wzór protokołu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Protokół powypadkowy zawiera:

 • Podstawowe informacje o pracodawcy – nazwa firmy, dane, NIP;
 • Dane członków zespołu powypadkowego;
 • Dane osoby zgłaszającej wypadek;
 • Opis ustalonych okoliczności wypadku;
 • Ustalenia dotyczące przyczyny wypadku, w tym określenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
 • Skutki wypadku;
 • Rodzaj wypadku;
 • Wnioski profilaktyczne – jak zapobiegać wypadkom na przyszłość;
 • Pouczenie.

Jak czytać protokół powypadkowy?

Najważniejsze dla roszczeń poszkodowanego jest określenie powodów wypadku, obrażeń oraz stwierdzenie kto za wypadek odpowiada. Jeżeli protokół powypadkowy stwierdza, że jest to wypadek przy pracy, pracownik będzie miał prawo do odszkodowania z ZUS, być może również od pracodawcy.
Opis zdarzenia, okoliczności jest również istotnym elementem protokołu. Bywa bowiem, iż opis okoliczności jest błędny, albo jego znaczenie jest dużo ważniejsze dla sprawy niż wnioski, które również mogą być błędne. Poszkodowany pracownik powinien przekazać protokół niezależnemu specjaliście, najlepiej kancelarii odszkodowawczej, aby określić czy protokół umożliwi mu dochodzenie roszczeń.

Odszkodowanie z ZUS po wypadku

ZUS jest pierwszą instytucją, do której powinien zwrócić się poszkodowany o odszkodowanie. Jeżeli protokół stwierdza, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, poszkodowany będzie mógł liczyć na jednorazowe odszkodowanie oraz pozostałe świadczenia z ZUS po wypadku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC

Zadośćuczynienie po wypadku przy pracy od pracodawcy ma charakter uzupełniający. Należy wystąpić o nie dopiero po załatwieniu formalności związanych z dochodzeniem roszczeń z ZUS. Katalog roszczeń jakie przysługują pracownikowi od pracodawcy jest dużo szerszy, oparty jest bowiem o przepisy ogólne z kodeksu cywilnego:

 • Zadośćuczynienie;
 • Odszkodowanie za straty materialne;
 • Koszty leczenia i rehabilitacji;
 • Utracone dochody i renty (jeżeli niezdolność do pracy będzie się utrzymywała).
 • Bliscy pracownika, który zginął w wypadku przy pracy mogą starać się o odszkodowania za śmierć – zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie.

Jeżeli nie wiesz jak czytać protokół powypadkowy, chcesz uzyskać niezobowiązującą bezpłatną poradę ekspertów LexHelper, skontaktuj się z nami.