Karta wypadku po wypadku przy pracy

Często osoby pracujące w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy umowy o świadczenie usług, nie są świadome, że po wypadku w miejscy pracy powinna zostać sporządzona karta wypadku i, że mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz szereg innych świadczeń.

Podstawa prawna

Podstawa prawna karty wypadku znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 19.12.2002r.) a dokładnie:

 • tryb uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy;
 • kwalifikację prawną zdarzenia;
 • wzór karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Kartę wypadku sporządza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył usługę pracy (np. zleceniodawca) potocznie nazywany pracodawcą. Dokument ten ma zwierać informacje określające przyczyny i okoliczności wypadku w trakcie wykonywanej pracy.

Jakie dane zawiera karta wypadku:

 • Dane płatnika (m. in. NIP, REGON, PESEL).
 • Dane poszkodowanego (imię nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, tytuł ubezpieczania).
 • Wskazanie okoliczności wypadku (m. in. data i godzina wypadku, opis wypadku, informacja o długości zwolnienia lekarskiego, świadkowie).
 • Pozostałe informacje (m. in. informacja kiedy i gdzie sporządzono kartę wypadku, załączniki).

Przeczytaj więcej o zgłoszeniu do ZUS wniosku o jednorazowe odszkodowanie.

Mam kartę wypadku, co dalej?

Zakwalifikowanie wypadku jako wypadku przy pracy oraz dobrze wypełniona karta wypadku jest niezbędna do uzyskania z ZUS:

 • jednorazowego odszkodowania po zakończeniu leczenia;
 • zasiłku wyrównawczego;
 • renty z uwagi na niezdolność do kontynuowania pracy;
 • dodatku pielęgnacyjnego.

Czyli jeżeli pracownik pracujący w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenie itd., uległ wypadkowi przy pracy, to co do zasady jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (przewidzianym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy). Podobnie jest w przypadku pracownika zatrudnionego na umowie o pracę czy wypadku samego przedsiębiorcy, podczas wykonywania czynności służbowych.

Karta wypadku musi zawierać opis okoliczności zdarzenia, jak również wskazanie co lub kto był winny jego zajścia. Jeżeli powołany zespół powypadkowy wskaże winę pracodawcy, wówczas poszkodowany pracownik ma prawo do szeregi roszczeń z jego polisy OC na podstawie przepisów kodeksu cywilnego tj.:

 • zwrot kosztów pochówku, przygotowania stypy (w przypadku śmieci poszkodowanego);
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie (pomniejszone o wypłatę z ZUS);
 • zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej (pomniejszone o wypłatę z ZUS w przypadku śmierci poszkodowanego pracownika;
 • zwrot utraconych dochodów, kosztów utraconych rzeczy, leczenia oraz opieki.

Do ubezpieczyciela pracodawcy należy zgłosić się dopiero po zakończeniu postępowania w ZUSie tj. po otrzymaniu jednorazowego odszkodowania.

Sprawdź też możliwość uzyskania odszkodowania z OC pracodawcy.