Wypadek zbiorowy w pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy

Prawo definiuje zbiorowy wypadek przy pracy określa zdarzenie, w wyniku którego szkodzie uległy co najmniej dwie osoby. Dobrze ilustrującym to przykładem może być sytuacja, w której w trakcie prac budowlanych runie rusztowanie ze znajdującymi się na nim pracownikami. Wszyscy oni ponieśli szkodę w wyniku tego samego zdarzenia. Podobną sytuację mamy, gdy samochód przewożący pracowników do miejsca wykonywania pracy ulegnie wypadkowi. W wyniku kolizji poszkodowani zostaną znajdujący się w aucie ludzie, a więc wystąpił tu zbiorowy wypadek przy pracy. Przytoczone sytuacje to tylko przykłady, które nie wyczerpują definicji, a jedynie ją obrazują.

Czynności po wypadku zbiorowym

Procedura jest taka sama jak w przypadku wypadków indywidualnych. Dla każdego poszkodowanego sporządza się osobną dokumentację powypadkową. Także protokół powypadkowy, gdzie poszkodowany może zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Ten etap z perspektywy pracownika wygląda tak samo jak w przypadku indywidualnego wypadku przy pracy.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy

Na pracodawcy ciążą obowiązki związane z wypadkiem indywidualnym, takie jak zadbanie o pomoc dla poszkodowanych, bezpieczeństwo dla pozostałych pracowników czy dokumentacja zdarzenia. W przypadku zbiorowego wypadku pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu właściwego okręgowego inspektora pracy (podobnie w przypadku ciężkiego lub śmiertelnego wypadku). O takiej sytuacji pracodawca musi także zawiadomić prokuratora.

Komisja powypadkowa

Na pracodawcy spoczywa ciężar powołania komisji powypadkowej. Ma ona za zadanie ustalić przyczyny, przebieg i okoliczności wypadku. Działania komisji powinny cechować się bezstronnością i obiektywizmem. Do wyjaśnienia całej sytuacji gromadzi dowody (m.in. fotografie, nagrania, szkice miejsca wypadku), rozmawia ze świadkami zajścia, konsultuje się z lekarzami i zasięga ich opinii. Musi także uwzględnić zastrzeżenia i uwagi poszkodowanego. Z pracy komisja stwarza protokół powypadkowy. Powinien on zawierać wszystkie zgromadzone przez komisję materiały oraz zostać zatwierdzony przez poszkodowanego (stwierdza on własnym podpisem, że został on pouczony o przysługujących mu prawach i to zrozumiał), a następnie pracodawcę. Ma on obowiązek przechowywać dokumentację wypadku przez 10 lat oraz prowadzić rejestr wypadków.

Prawa poszkodowanych w zbiorowym wypadku przy pracy

Każdemu poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie z ZUS. Po analizie dostarczonych przez zainteresowanego dokumentów oraz badaniach wykonanych przez lekarza orzecznika wydaje decyzję (można się od niej odwołać do sądu). Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wydarzenia w jego zakładzie pracy. Powoduje to możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym. Przyznana suma w takim postępowaniu stanowi uzupełnienie kwoty otrzymanej od ZUS.

Świadczenia otrzymywane od ZUS po wypadku przy pracy

Po wypadku przy pracy poszkodowanemu pracownikowi przysługują związane ze zdarzeniem świadczenia:

 • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawowego wymiaru;
 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
 • renta z powodu niezdolności do pracy (jeśli taka okoliczność nastąpi);
 • jednorazowe odszkodowanie (jeżeli nastąpił uszczerbek na zdrowiu).

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

W niektórych sytuacjach poszkodowany pracownik może się także o odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Są to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę o charakterze niemajątkowym;
 • odszkodowania majątkowe (np. utrata dochodu, koszty leczenia i rehabilitacji, potrzeba opieki i pomocy osoby trzeciej, specjalna dieta czy specjalistyczne leczenie);
 • renta z powodu niezdolności do pracy lub z powodu wzrostu potrzeb albo z powodu zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Śmiertelny zbiorowy wypadek przy pracy. Co przysługuje najbliższym?

Na skutek wypadku przy pracy czasami giną biorący w nim udział ludzie. Ich najbliżsi mają wówczas prawo do ubiegania się o świadczenia wynikające z poniesionej przez nich krzywdy i szkody. Rodzina zmarłego pracownika może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie od ZUS;
 • zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną stratą bliskiej osoby od pracodawcy;
 • odszkodowanie związane z pogorszeniem się sytuacji majątkowej;
 • renty;
 • zwrot kosztów pogrzebu i innych związanych z pochówkiem.

W każdej sytuacji wymagającej specjalistycznej wiedzy warto udać się do profesjonalistów. Dysponują oni ogromem wiedzy i doświadczeniem oraz chłodnym osądem, o który tak trudno w dramatycznej sytuacji.