Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej z OC rolnika – vademecum poszkodowanego

OC rolnika – co to?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Zapewnia odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa.

Jak postępować bezpośrednio po wypadku przy pracy w rolnictwie?

 • udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby, czyli policję, straż czy pogotowie;
 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem np. KRUS.

Czy ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe?

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC przez rolnika powstaje już w dniu objęcia gospodarstwa rolnego.

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe dla rolnika?

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • ubezpieczenie OC rolników;
 • ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

Na jakie pojazdy rolnik nie musi posiadać odrębnego OC?

OC rolnika obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolników i są użytkowane w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa mowa tu o takich pojazdach jak:

 • Sadzarki,
 • Sieczkarnie,
 • Zgrabiarki,
 • Kombajny,
 • Kosiarki samojezdne,
 • Prasy,
 • Opryskiwacze.

Kto ma prawo do odszkodowania z OC rolnika?

 • rolnik;
 • osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • osoby pracujące w gospodarstwie rolnym;
 • osoby dokonujące nagłych napraw na terenie gospodarstwa,
 • osoby świadczące rolnikowi pomoc sąsiedzką.

Jakie świadczenia z OC po wypadku w rolnictwie?

Poszkodowany może domagać się z OC rolnika:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne);
 • renty lub jej kapitalizacji;
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • zwrotu utraconych zarobków;
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej, lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w gospodarstwie rolnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o:

 • stosowne odszkodowanie;
 • zadośćuczynienie;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną.

Za jakie szkody nie odpowiada ubezpieczyciel OC rolnika?

Ubezpieczyciel OC rolnika zawsze odmówi wypłaty świadczeń za szkody:

 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych, lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Kiedy uszczerbek na zdrowiu po wypadku?

Uszczerbek na zdrowiu biorąc zgodnie z kodeks karny to zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu, które polega na rozstroju zdrowia albo naruszeniu czynności narządu ciała, które powoduje upośledzenie czynności organizmu.

Jak wygląda przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia OC rolnika?

Szkodę z OC należy zgłosić po raz pierwszy w ciągu 3 lub 20 lat. Okres 3-letni (od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia) ma miejsce, gdy szkoda została wyrządzona czynem niedozwolonym. Jeśli zaś szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie jej o naprawienie ulega przedawnieniu z upływem 20. lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na, to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W jakim czasie od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel OC rolnika musi wypłacić roszczenia lub wydać decyzję odmowną?

Zgodnie z ustawą likwidacja szkody z OC powinna trwać do 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, o ile posiadania on niezbędne dokumenty i informacje do przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty kwoty bezspornej.

Czy ubezpieczyciel rolnika może wydłużyć proces wypłaty odszkodowanie?

Jeżeli zakład ubezpieczeń rolnika nie posiada niezbędnych dokumentów i informacji, które pozwalają mu na przyjęcie odpowiedzialności, to może wstrzymać się z jej wydaniem nawet do 90 dni. O czym musi poinformować poszkodowanego i jego pełnomocnika. Decyzja musi zostać wydana przez ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od ich uzyskania.

Czy ubezpieczyciel OC rolnika może odmówić wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, czyli zakład ubezpieczeń wyda decyzję odmowną gdy:

 • szkoda w ogóle nie wystąpiła;
 • ubezpieczony nie wykazał szkody w sposób przewidziany w umowie;
 • szkoda została wyrządzona umyślnie przez ubezpieczonego (lub osobę mu najbliższą).

Czy poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jeżeli się z nią nie zgadza ?

Osoba uprawniona do odszkodowania, jak również sam poszkodowany ma prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, składając reklamację w ustawowym terminie. Może również dochodzić swych praw na drodze postępowania sądowego przed sądem cywilnym.

Odszkodowanie z OC rolnika za wypadek z udziałem zwierząt gospodarskich – czy to możliwe?

Jeżeli poszkodowany w postępowaniu likwidacyjnym wykaże, że rolnik swym działaniem doprowadził do powstania szkody np. przez źle uwiązaną krowę, czy też niepilnowanego psa, wówczas może otrzymać odpowiednie odszkodowanie.

Które zwierzę to zwierzę gospodarskie?

 • koniowate – koń i osioł;
 • bydło – bydło domowe (krowa, buchaj) i bawoły;
 • jeleniowate – jeleń szlachetny, sarna, jeleń sika i daniel utrzymywane w celu pozyskania mięsa lub skór (chów i hodowla fermowa);
 • drób – kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz struś (hodowla fermowa);
 • świnie;
 • owce;
 • kozy;
 • pszczoła miodna;
 • zwierzęta futerkowe – lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórza, jenota, nutria, szynszyle oraz królik (przemysł futrzarski, mięsny i włókienniczy).

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa rolnika – czy to możliwe?

Jeżeli pies wykorzystywany jest przez rolnika w gospodarstwie rolnym, a nie jest tylko jego pupilem hodowanym dla przyjemności i towarzystwa, to istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z OC rolnika, o ile ten w jakiś sposób zawini, np. nie dopilnuje odpowiedniego zamknięcia psa w kojcu (wybiegu).

Czy otrzymanie odszkodowania z OC wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z KRUS lub polisy NW?

Wypłata odszkodowania z OC rolnika, nie ma wpływu na możliwości otrzymania odszkodowania z KRUS w związku z wypadkiem przy pracy czy też polis o charakterze dobrowolnym, czyli NW o ile zapisy w polisie NW nie dopuszczają możliwość np. zmniejszenia wypłaty NW o wysokość wypłaty z OC lub innych polis dobrowolnych.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie? Czy dochodzenie roszczeń z OC rolnika przed sądem jest konieczne?

Po otrzymaniu reklamacji poszkodowany czy też uprawniony do odszkodowania ma prawo dochodzić swoich praw do odszkodowania z OC rolnika na etapie postępowania sądowego. W takiej sytuacji poszkodowany musi liczyć się z tym, że będzie musiał pojawić się przynajmniej raz w sądzie w celu złożenia zeznań oraz będzie musiał pojawić się na badaniu przez biegłego lekarza, który to określi rodzaj oraz wielkość uszczerbku na zdrowiu.

Pełnomocnik podczas dochodzenia odszkodowania z OC po wypadku w rolnictwie – czy jest konieczny?

Likwidacja szkód z KRUS czy OC rolnika jest złożona, dlatego też warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Koszt profesjonalnego pełnomocnika podczas dochodzenia odszkodowania z OC – jaki jest?

Koszt współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas dochodzenia jednorazowego odszkodowania z KRUS jest uzależniony od wielu bardzo czynników m.in. od:

 • etapu nawiązania współpracy;
 • współpracy z adwokatem lub radcą prawnym (którzy najczęściej pobierają swoje honorarium z góry bez względu na efekt);
 • współpracy kancelarią lub firmą odszkodowawczą (która pobiera wynagrodzenie od uzyskanej kwoty dla klienta).

Na jakie wysokie odszkodowanie może liczyć poszkodowany w wypadku na roli?

Na wysokość świadczeń z OC rolnika wpływają m.in. takie elementy jak:

 • wysokości uszczerbku na zdrowiu;
 • wiek poszkodowanego lub uprawnionego;
 • wielkość poniesionych kosztów.

Kwoty te są ustalane indywidualnie dla każdego uprawnionego do odszkodowania zarówno przez ubezpieczyciela, jak i Sąd, może to być kilkaset, a nawet kilka milionów złotych.

Jaka jest maksymalna kwota, jaką można otrzymać poszkodowany z OC rolnika?

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co to jest kwota bezsporna?

Kwota bezsporna to świadczenie pieniężne, które, niezależnie od dalszych ustaleń, należy się poszkodowanemu, w przypadku potwierdzenia okoliczności zdarzenia oraz przyjęcia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy poszkodowanemu lub uprawnionemu przysługuje odszkodowanie, jak rolnik nie miał wykupionej polisy OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG przejmuje w takiej sytuacji obowiązek wypłaty odszkodowania zarówno za szkodę na osobie, jak i na mieniu. Jednakże regresem UFG będzie domagać się spłaty przez rolnika wypłaconych świadczeń nawet bezpośrednio z majątku nieubezpieczonego rolnika.

Skonsultuj sprawę bezpłatnie z ekspertami LexHelper.pl