Wypadek w pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek w pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek w pracy to sytuacja stresująca dla osoby poszkodowanej, jak również ogromna odpowiedzialność jaka spoczywa na pracodawcy. Ale co tak naprawdę wiemy o obowiązkach pracodawcy względem pracownika? Czy po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy?

Zobowiązania pracodawcy

Obowiązujący obecnie Kodeks Pracy objaśnia jakie obowiązki nałożone są na pracodawcę. Każdy zakład pracy musi w założeniach minimalizować ryzyko związane ze stanowiskiem pracy. Dotyczy to zwłaszcza sektorów zatrudniające pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą takie jak:

  • kierowcy,
  • górnicy,
  • pracownicy wysokościowi,
  • pracownicy fabryk, produkcji, wytwórstwa itp.

Co, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia?

W momencie gdy już dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, pracodawca zobowiązany jest podjąć natychmiastowo kroki prowadzące do zneutralizowania przyczyny zdarzenia i wyeliminowania w przyszłości podobnych wypadków.

W dalszej kolejności następuje procedura zbierania dokumentacji, a gdy pracownik zakończy leczenie może ubiegać się do 3 lat po zdarzeniu o odszkodowanie od pracodawcy.

Odszkodowanie z OC pracodawcy

Kiedy zdarzy się wypadek przy pracy, w pierwszej kolejności poszkodowany pracownik dochodzi odszkodowań mu przysługujących z tzw. polis NW i na tym poprzestaje. W powszechnej wiedzy mało się mówi o ubezpieczeniach OC zakładu pracy, a przecież jest to oczywiste zabezpieczenie.

Każdy pracodawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej, która działa właśnie w przypadku wypadku przy pracy (zwłaszcza jeśli zatrudnia pracowników w zawodach narażonych na tzw. ryzyko zawodowe, lub też pracujących w ekstremalnych warunkach). Dlatego po zakończeniu leczenia warto zainteresować się odzyskaniem poniesionych kosztów z OC pracodawcy. Takie świadczenia wypłacane są po złożeniu wniosków do gwaranta (firmy ubezpieczeniowej), która zlikwiduje szkodę, czyli wypłaci rekompensatę pieniężną.

Warunki uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy z OC pracodawcy

Istnieje jednak kilka obostrzeń, aby móc się domagać odszkodowania z OC pracodawcy:

  • Zdarzenie musi zostać zgłoszone pracodawcy, który sporządzi protokół bhp.
  • Pracownik zaakceptuje ustalenia zawarte w protokole co do przyczyny wypadku, a wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy.
  • Poszkodowany pracownik powinien wykazać winę pracodawcy lub współpracowników. Istnienie przyczynienia do powstania szkody i wypadku nie oznacza braku możliwości wnoszenia roszczeń, jednak odszkodowania mogą być pomniejszone o % przyczynienia poszkodowanego.
  • Natomiast jeśli do zdarzenia dochodzi w skutek winy pracownika, który np. przez nieostrożność źle zabezpieczył towar i został przez niego przygnieciony, wtedy wypadek przy pracy kwalifikuje się jako zdarzenie w pracy. W takiej sytuacji pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Oznacza to brak możliwości ubiegania się o odszkodowanie z OC pracodawcy.

W przypadku roszczeń do pracodawcy trzeba pamiętać, że mają one charakter uzupełniający w stosunku do roszczeń z ubezpieczenia wypadkowego, które wypłacane jest przez ZUS.

Przesłanką wystąpienia z takim roszczeniem jest wina pracodawcy, a w niektórych przypadkach zastosowanie ma tzw. zasada ryzyka, czyli to poszkodowanemu pracownikowi pracodawca musi wykazać wyłączną winę za powstanie wypadku.

Jesli masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami!