Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Co zrobić jeżeli ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu? Czy poszkodowany ma możliwość uzyskania odszkodowania i kto je wypłaci? Czy brak sprawcy zdarzenia może utrudnić dochodzenie odszkodowania za szkody na pojeździe? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadza instytucję UFG. Jest to instytucja powołana w celu realizacji takich celów jak:

  • wypłata odszkodowań za nieubezpieczonych kierowców;
  • wypłata odszkodowań za niezidentyfikowanych kierowców;
  • wypłata odszkodowań za rolnika objętego obowiązkowym ubezpieczeniem OC, który nie wykupił polisy;
  • wypłata odszkodowań za upadłe i zlikwidowane towarzystwa ubezpieczeniowe;
  • egzekwowanie kar z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika lub pojazdu w ramach postępowań regresowych;
  • prowadzenie rejestrów polis obowiązkowych OC.

Kiedy zgłosić się o odszkodowanie do UFG?

Zgodnie z powyższym poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie do UFG jeżeli doznał szkody osobowej, a sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ubezpieczenia OC pojazdu. Należy mieć jednak na względzie to, iż UFG ma prawo przeprowadzić postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, winy sprawcy (niezależnie czy zbiegł czy nie posiada ubezpieczenia) i doznanej przez poszkodowanego szkody.

Gdy sprawca był nieubezpieczony

Uzyskanie odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego kierowcą jest proceduralnie łatwiejsze, niż w przypadku sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieznany. W przypadku wypadków z udziałem nieubezpieczonego bardzo często strony spisują oświadczenie o zdarzeniu, są dostępne zdjęcia. Jeżeli na miejsce przybywa policja, ustalenie sprawstwa jest tym łatwiejsze – sprawca otrzymuje mandat, jego dane znajdują się w protokole policji.

Poszkodowany zgłaszając szkodę do UFG może udokumentować zdarzenie oraz dane sprawcy. W takim przypadku UFG zobowiązane będzie wypłacić odszkodowanie za szkody na mieniu i osobie.

Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

W przypadku gdy sprawca ucieka z miejsca zdarzenia, poszkodowany powinien wykazać w procesie likwidacji szkody, iż do zdarzenia doszło. Jeżeli nie posiada obiektywnych dowodów zdarzenia, może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania, tak za szkody na osobie jak i szkody na pojeździe.

Aby skutecznie wykazać, iż wypadek miał miejsce, warto posiadać: oświadczenia świadków zdarzenia, zdjęcia miejsca zdarzenia i doznanych szkód, dokumentację medyczną z leczenia, a przede wszystkim dokumentację z policji lub prokuratury dotyczącą wypadku, prowadzonego i/lub umorzonego dochodzenia przeciwko nieznanemu sprawcy.

Należy pamiętać, iż UFG wypłaci zadośćuczynienie i odszkodowania za szkody na osobie tylko w przypadku doznania przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku szkód na mieniu (w tym i na pojeździe) rozstrój zdrowia musi wynosić minimum 14 dni aby poszkodowany mógł dostać odszkodowanie np. za uszkodzenia w pojeździe, przy czym odszkodowanie będzie pomniejszone o 300 euro.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Zgłoszenie szkody do UFG odbywa się zawsze przez dowolnego ubezpieczyciela ubezpieczyciela. Może to być ubezpieczyciel OC, AC lub każdy inny ubezpieczyciel posiadający w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne.

Często poszkodowani nie znają ubezpieczyciela sprawcy wypadku, korzystając z procedury tzw. bezpośredniej likwidacji szkody. Wówczas własny ubezpieczyciel (OC czy AC) przekazuje akta do UFG w celu wydania decyzji, po przeprowadzeniu wcześniej pełnego postępowania likwidacyjnego (zebraniu dowodów, wykonania opinii rzeczoznawczych).

Proces likwidacji szkody w UFG jest wydłużony i zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych może trwać przynajmniej 60 dni (30 dni w TU, 30 dni w UFG). Ewentualne wydłużenie terminu rozpatrzenia zgłoszenia wymaga poinformowania poszkodowanego i uzasadnienia powodów.

Czy odszkodowanie z UFG jest niższe niż z OC?

UFG ma obowiązek zrealizować wypłatę odszkodowania (oczywiście po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i ustaleniu własnej odpowiedzialności) w pełnej wysokości jeżeli dotyczy ono szkody na osobie. W przypadku szkody na mieniu, odszkodowanie będzie pomniejszone o 300 euro.

Postępowanie regresowe

Odszkodowania z UFG wypłacane są ze środków własnych Funduszu, które pochodzą ze składek ubezpieczycieli oraz nieubezpieczonych kierowców. Ci ostatni w toku postępowania regresowego zobowiązaniu są do zwrotu odszkodowań wypłacanych przez UFG poszkodowanym przez nich osobom.

Sprawca, który nie opłacił ubezpieczenia w krótkim okresie czasu po wypłaceniu roszczeń przez UFG zostanie wezwany na piśmie do ich wypłaty. Brak uregulowania należności w terminie będzie wiązał się z pozwem o zapłatę.

Kierowcy, którzy nie opłacili ubezpieczenia OC, ale zostali wylegitymowani przez policję, otrzymają wezwanie do zapłaty kary za brak OC.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 roku

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4 200 zł 6 300 zł 700  zł 210  zł
50% 2 100 zł 3 150  zł 350  zł
20% 840 zł 1,260  zł 140  zł

Odszkodowanie z UFG z ubezpieczenia obowiązkowego rolnika

Należy pamiętać, iż na podobnych zasadach UFG realizuje świadczenia za nieubezpieczonych rolników.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!