Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Wypadek w pracy – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Wypadki się zdarzają. Kto choć raz nie słyszał tego wyrażenia? Bywa, że nieszczęśliwemu zdarzeniu ulega się w pracy lub podczas wykonywania pracy. Warto w takiej sytuacji wiedzieć jakie świadczenia powypadkowe nam przysługują i jak z nich skorzystać.

Czym jest wypadek w pracy?

Aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, muszą mu towarzyszyć konkretne okoliczności, które są dokładnie określone w ustawie wypadkowej. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń powypadkowych określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jakie świadczenia przysługują po wypadku w pracy?

Przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego, jeśli w trakcie ubezpieczenia wypadkowego stałeś się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymałeś z tego powodu zwolnienie lekarskie.

Zasiłek przysługuje ci także, jeżeli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Prawo do zasiłku przysługuje Ci od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

Świadczenie rehabilitacyjne, to rodzaj rekompensaty, która przysługuje ubezpieczonemu, gdy po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przez osobę występującą z wnioskiem o przyznanie świadczenia – komisja lekarska ZUS.

Trzecim rodzajem świadczenia jest jednorazowe odszkodowanie za długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli w skutek zdarzenia poniesione obrażenia uszkodziły ciało w sposób trwały, np. spowodowały, że od tej pory chodząc kulejesz, możesz ubiegać się o taką rekompensatę.

Natomiast, jeśli po zdarzeniu nie jesteś w stanie wykonywać poprzednich obowiązków w pracy i zostaniesz zmuszony do zmiany stanowiska pracy, w takim przypadku przysługuje ci renta szkoleniowa. O takie świadczenie można ubiegać się na czas przekwalifikowania zawodowego na okres do 6 miesięcy.
W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu wymaga rehabilitacji, lub poniesione straty zdrowotne obejmują leczenie stomatologiczne, wtedy warto skorzystać ze świadczenia obejmującego pokrycie kosztów leczenia ortopedycznego i stomatologicznego.

Pozostałe rodzaje świadczeń, jak i ich obostrzenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto zapoznać się z nimi szczegółowo.

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!