Poradnik poszkodowanego Renta po wypadku

Renta po wypadku

Renta po wypadku

Poszkodowani lub uprawnieni do odszkodowania mogą ubiegać się również o renty. Podstawy prawne renty zostały określone w Kodeksie Cywilnym w poniższych artykułach:

  • Art. 444.§1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
  • §2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
  • §3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Rodzaje rent

Poszkodowanym lub uprawnionym przysługiwać może kilka rodzajów rent. Są to: renta na zwiększone potrzeby, renta z tytułu niezdolności do pracy czy renta alimentacyjna.

Kiedy przysługuje renta na zwiększone potrzeby?

O rentę na zwiększone potrzeby może ubiegać się osoba, której wydatki po wypadku znacznie wzrosły. Wydatki te związane są ze specjalną dietą, leczeniem, rehabilitacją, kosztami utrzymania. Przykładowo jeżeli poszkodowany z winy osoby trzeciej, w wypadku drogowym, stał się inwalidą, jego wydatki z pewnością wzrosły. Wymaga stałej rehabilitacji, czasami opieki, świadczeń medycznych a także diety i przystosowania mieszkania. Jeżeli poszkodowany wykaże odpowiedzialność sprawcy za wypadek oraz przedstawi dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki, może ubiegać się o rentę.

Kto wypłaca rentę na zwiększone potrzeby?

O rentę na zwiększone potrzeby występuje się na podstawie kodeksu cywilnego. Nie jest to świadczenie przysługujące z ZUS, ubezpieczenia społecznego. O rentę należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Niezdolność do pracy może powstać na skutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub przy pracy, także na skutek błędu medycznego lub poślizgnięcia. Jeżeli poszkodowany wykaże odpowiedzialność sprawcy lub ubezpieczyciela oraz udowodni niezdolność do pracy oraz stratę miesięcznego dochodu – może uzyskać rentę. Może mieć ona charakter uzupełniający – jeżeli rentę wypłaca również ZUS. Aby skutecznie ubiegać się rentę należy wykazać niezdolność do pracy – całkowitą lub częściową, np. poprzez przedstawienie dokumentów z ZUS dot. zasiłku rehabilitacyjnego, a także dokumentację medyczną. Ważne jest również przedstawienie wysokości ostatnich zarobków na potwierdzenie wykonywania pracy. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy zależy wprost od wysokości przeszłych zarobków.

Kiedy przysługuje renta alimentacyjna?

Renta alimentacyjna jest świadczeniem dla bliskich osoby zmarłej w wypadku lub na skutek innego zdarzenia niosącego odpowiedzialność osób trzecich. Warunkiem uzyskania renty jest wykazanie, iż zmarły wspierał finansowo lub utrzymywał bliskich. O rentę alimentacyjną najczęściej ubiegają się wdowa i dzieci zmarłego, pozostający na jego utrzymaniu. Jeżeli zmarły był jedynym żywicielem rodziny otrzymanie renty jest bardzo prawdopodobne. Dzieci mogą uzyskać rentę do czasu ukończenia 18 roku życia lub zakończenia nauki, małżonek – do czasu wyrównania dochodu z tytułu innej pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość renty?

Wysokość renty zależy przede wszystkim od kosztów utrzymania, leczenia, diety niezbędnych do zakupu lub wysokości uzyskiwanych dochodów przed wypadkiem. W praktyce renta nie jest niczym ograniczona, zatem będzie tym wyższa im wyższe potrzeby ma poszkodowany lub czym wyższe zarobki uzyskiwał przed wypadkiem.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.