Poradnik poszkodowanego Renta po wypadku

Renta alimentacyjna

Wszelkie zdarzenia wypadkowe, które spowodowane są winą osoby trzeciej, a skutkują śmiercią, powoduję szereg strat dla bliskich osoby zmarłej. Podstawowe roszczenie o jakie mogą ubiegać się osoby bliskie jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiego. Należy pamiętać również o roszczeniach mających swoje źródło w pogorszeniu sytuacji życiowej i finansowej osób pozostających na utrzymaniu zmarłego. Obok jednorazowego stosownego odszkodowania jest to renta alimentacyjna.

Podstawa prawna renty alimentacyjnej

Podstawy renty alimentacyjnej określa art. 446 § 2. Kodeksu cywilnego:

Art. 446. 
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zgodnie z powyższym przepisem prawa, renta będzie przysługiwała wszystkim tym, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego.

Kto może ubiegać się o rentę?

Zgodnie z powyższym o rentę może wystąpić:

  • Małżonek, który znajdował się na utrzymaniu zmarłego (np. żona wykonująca prace domowe i wychowująca dzieci, nie pracująca);
  • Małoletnie dzieci, uczące się, mogą otrzymać rentę do czasu podjęcia pracy lub ukończenia nauki.
  • Zatem renta alimentacyjna przyznana zostanie do momentu, w którym dzieci usamodzielnią się, a wdowa podejmie pracę.

Jak udowodnić roszczenia z tytułu renty alimentacyjnej?

Przede wszystkim poszkodowany powinien udowodnić winę sprawcy zdarzenia – wypadku, na skutek którego śmierć poniosła bliska osoba, na której ciążył obowiązek alimentacyjny. Ponadto poszkodowany powinien przedstawić dokumentację szkody:

  • Akt zgony osoby bliskiej,
  • Akt stanu cywilnego przedstawiający stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
  • Oświadczenie o zakresie wsparcia finansowego jakiego udzielał zmarły wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki i uzyskiwane dochody przez zmarłego,
  • Rachunki i potwierdzenia płatności wydatków na rzecz małżonka czy dzieci pozostających na utrzymaniu zmarłego.

Kto wypłaci rentę alimentacyjną?

Świadczenia społeczne gwarantują poszkodowanym rentę z ZUS, która jednak nie pokryje całości kosztów utrzymania. Renta alimentacyjna może zostać zaspokojona przez sprawcę wypadku lub jego ubezpieczyciela, np. ubezpieczyciela pojazdu (OC).