Odszkodowanie za śmierć rodzica

Wypadki, w których śmierć ponosi jeden lub dwójka rodziców małoletniego dziecka, zawsze budą duże emocje w lokalnej społeczności. Dziecko pozostające bez rodziców traci nie tylko najbliższe osoby ale także traci dom. Jego sytuacja finansowa staje się tragiczna. Warto w takich przypadkach pamiętać, iż dziecko, które nie miało wpływu na wypadek otrzyma należne odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Roszczenia zobowiązany będzie wypłacić ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku.

Zadośćuczynienie dla dziecka po śmierci rodzica

Małoletni może wystąpić o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które wprowadziły to roszczenie dla wszystkich bliskich, którzy utracili członka rodziny – art. 446 §4. Jeżeli wypadek miał miejsce przed 3.08.2008 r. uprawnione dziecko może wystąpić również o odszkodowanie na podstawie przepisu o naruszeniu dóbr osobistych, zapisane w 24 § 1 kodeksu cywilnego.
Jest to roszczenie, które ma jednorazowy charakter i ma na celu zadośćuczynić poszkodowanemu w postaci wypłaty jednorazowej kwoty, która miałaby zrekompensować doznaną stratę. Ponieważ ocena relacji zmarłego rodzica z dzieckiem nie należy do łatwych, tak i ocena wysokości zadośćuczynienia za śmierć będzie bardzo problematyczna.

Kto może reprezentować małoletniego w procesie o zadośćuczynienie?

Ponieważ małoletnie dziecko nie jest w stanie samodzielnie reprezentować swoich interesów (do 18 roku życia nie może wykonywać czynności prawnych), niezbędne jest aby o roszczenia wystąpił opiekun prawny. Opiekuna ustanawia sąd na wniosek w toku postępowania sądowego. Obecnie również zawarcie ugody przedsądowej w imieniu małoletniego wymaga zgody sądu, dlatego najbliżsi powinni szybko rozpocząć procedurę sądową w tym zakresie.

Renta alimentacyjna dla dziecka po stracie rodzica

Kolejnym roszczeniem dla dziecka może być renta alimentacyjna:

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Niejednokrotnie udowodnienie, iż rodzice łożyli na dziecko nie jest możliwe. W praktyce również dla sądu orzekającego w sprawie o rentę alimentacyjną jasne jest, iż wychowanie dziecka wymaga znacznych środków finansowych. Renta dla małoletniego do czasu uzyskania pełnoletności lub zakończenia nauki i podjęcia pracy jest roszczeniem, które dość łatwo można wykazać.
Należy mieć na uwadze, iż kapitalizacja renty dla małoletniego nie jest słuszna, gdyż przez długi czas środki powinny wystarczyć na życie dziecka.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej dziecka

Stosowne odszkodowanie wprowadzone do kodeksu cywilnego art. 446 §3 umożliwia przyznanie małoletniemu jednorazowego odszkodowania na pokrycie strat finansowych związanych ze śmiercią rodzica. Wysokość stosownego odszkodowania dla dziecka waha się od 20 do 30 tys. zł. Roszczenie to ma charakter typowo finansowy i tak naprawdę nie pokrywa całości szkód dziecka.

Wysokość zadośćuczynienia dla dziecka za śmierć rodzica

Dziecko małoletnie może otrzymać od 100 do 150 tys. zł, w przypadku dzieci dorosłych – od 30 do 100 tys. zł. Wysokość zadośćuczynienia zależeć może również od stopnia przyczynienia rodzica do śmierci (np. niezapięcie pasów bezpieczeństwa).