Jak i kiedy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się w sądzie a jego efektem może być ugoda sądowa. Ugoda zawarta w postępowaniu sądowym po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z ubezpieczycielem OC sprawcy (np. wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy). Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej najczęściej stosowany jest do przerywania biegu przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń.

Elementy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie składa się w sądzie w formie pisemnej. Każde zawezwanie powinno być sformalizowane i zawierać szereg takich elementów jak:

 • data i miejscowość sporządzenia wniosku;
 • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • oznaczenie stron (Poszkodowanego, czyli wnioskodawcy – imię nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny), jak i dane drugiej strony (Ubezpieczyciela, czyli przeciwnika – pełna nazwa ubezpieczyciela, adres siedziby);
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu, czyli kwota naszego roszczenia;
 • określenie rodzaju pisma, czyli „Zawezwanie do próby ugodowej”;
 • „oznaczenie sprawy” w zwięzłej formie;
 • oznaczenie roszczenia – precyzyjne;
 • podpis poszkodowanego lub jego pełnomocnika (własnoręczny, najlepiej czytelny);
 • lista załączanych do wniosku dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Opłaty od zawezwania do próby ugodowej

Wysokość opłaty/wpisu jest uzależniony od wartości przedmiotu spory i tak jest to:

 • 40 zł do kwoty przedmiotu sporu 10000 zł,
 • 300 zł powyżej 10000 zł.

Gdzie składa się wniosek o zawezwanie do próby ugodowej po wypadku?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy złożyć w Sądzie Rejonowym, właściwego dla przeciwnika, czyli zakładu ubezpieczeń w procedurze o odszkodowanie.

Jak wygląda procedura zawezwania do próby ugodowej (proces o odszkodowanie)?

 • Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
 • zawiadomienie przez sąd strony pozwanej (ubezpieczyciela w sprawach o odszkodowanie);
 • wyznaczenie terminu posiedzenia;
 • posiedzenie z zawarciem ugody lub bez (Sąd najczęściej w jednoosobowym składzie pyta obie strony, czy widzą możliwość zawarcia ugody w sprawie, najczęściej strony nie dochodzą do porozumienia).

Sąd podczas posiedzenia pełni funkcję obserwatora czyli nikogo nie zmusza do wzięcia udziału w negocjacjach oraz do podpisania ugody. Co ważne Sąd musi umożliwić stronom podjęcie negocjacji w celu ustalenia warunków ugody, oraz ma obowiązek czuwać nad tym, aby ugoda była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, aby przede wszystkim nie służyła obejściu prawa.

Stawiennictwo na posiedzeniu

Stawienie się stron jest nieobowiązkowe, ale brak stawiennictwa, głównie strony powodowej, może nieść za sobą ujemne skutki finansowe np. jeżeli sąd na wniosek stawiającej się strony zasądzi na jego rzecz koszty postępowania ugodowego (np. koszty zastępstwa procesowego), lub skierowania przez sąd sprawy do sądu w celu odbycia standardowego postępowania, w orzeczeniu kończącym to postępowanie (niezależnie od wyniku sprawy).

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej czy pozew?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wnosi się, gdy nie został jeszcze złożony pozew w sprawie. W przypadku wcześniej złożonego powództwa istnieje możliwość zawarcia ugody w ramach toczącego się postępowania sądowego.

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, zależy złożyć w sądzie w odpowiednim terminie aby skutecznie przerwał bieg przedawnienia.

Zgodnie z art. 4421. Kodeksu cywilnego „Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności”.

Warto podkreślić, że liczy się tutaj również data stempla pocztowego listu poleconego z wnioskiem skierowanym do sądu.

Kiedy zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia

 • Kiedy jest czynnością pozorną i nie zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia;
 • Gdy poszkodowany nie uwzględni wszystkich roszczeń w zawezwaniu (bieg zostanie przerwany tylko w stosunku do zawartych roszczeń we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej).

Sprawdź, czy warto zlecić sprawę Kancelarii Odszkodowawczej.