Wypadki w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie związane są przede wszystkim z wykonywaniem pracy w gospodarstwie. Poszkodowanymi są najczęściej zamieszkujący w gospodarstwie bliscy rolnika – żona, dzieci, dziadkowie. W wypadkach biorą udział również zatrudnieni w gospodarstwie pracownicy. Czy wszyscy oni mogą uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy w rolnictwie? Kto wypłaca odszkodowanie? Na poniższe pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, na rolników nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia budynków rolniczych. Ubezpieczenie OC rolnika wprowadzono w tą samą ustawę, która reguluje obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców pojazdów.
Zgodnie z ustawą każdy rolnik powinien posiadać takie ubezpieczenie, a jego ewentualny brak spowoduje nałożenie na niego kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak ubezpieczenia nie zwolni rolnika od odpowiedzialności finansowej za odszkodowanie jakie wypłaci w jego imieniu UFG.

Kogo chroni ubezpieczenie OC rolnika?

Ubezpieczenie OC chroni samego rolnika – właściciela gospodarstwa, przed odpowiedzialnością finansową za szkody spowodowane jego działaniem bądź zaniechaniem, a także jego pracowników lub bliskich, wykonujących swoje obowiązki w gospodarstwie.

Kto może dostać odszkodowanie z OC rolnika?

O odszkodowanie może ubiegać się osoba poszkodowana, która doznała w wypadku w rolnictwie szkód osobowych lub materialnych:
– pracownik, który doznał szkody na skutek zawinionego działania samego rolnika lub innego współpracownika;
– rodzina rolnika (żona, dzieci, inni bliscy), którzy doznali szkody na skutek winy rolnika lub innego pracownika/członka rodziny.
Ważne jest, iż odszkodowanie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy wypadek miał związek z pracą w gospodarstwie i wykonywaniem obowiązków związanych z gospodarstwem.
O odszkodowanie nie może ubiegać się sam ubezpieczony rolnik, jeżeli wypadek wydarzył się z jego winy i to on poniósł szkodę na osobie lub majątku (przy czym szkody na budynkach ubezpieczone są odrębnie w ubezpieczeniu nieruchomości rolnych).

Za jakie szkody odszkodowanie w rolnictwie?

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie likwidowane z polisy OC rolnika wypłacane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, zatem katalog dostępnych roszczeń tożsamy jest z roszczeniami z wypadków komunikacyjnych:
– zadośćuczynienie – za szkody osobowe;
– zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby – jeżeli w wypadku zginął pracownik lub osoba z rodziny;
– koszty pochówku osoby zmarłej;
– odszkodowania za szkody materialne – koszty leczenia, rehabilitacji, utracone dochody;
– renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb;
– stosowne odszkodowanie dla bliskich osoby zmarłej z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej oraz renty dla małoletnich.

Odszkodowanie z KRUSu

Rolnicy posiadają również ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), które również realizuje wypłaty odszkodowań i rent za doznane w wypadkach rolniczych szkody. Więcej informacji dowiesz się w artykule Odszkodowanie rolnicze z KRUS.