Wypadki w rolnictwie

Odszkodowanie rolnicze z KRUSu

Rolnicy oprócz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, są objęci również ubezpieczeniem społecznym w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W sytuacji wypadkowej mogą liczyć na wsparcie tej instytucji, do której w ciągu roku odprowadzają należne składki na ubezpieczenie.

Kiedy rolnik może otrzymać odszkodowanie z KRUS?

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS zostanie przyznane w sytuacji, gdy protokół powypadkowy stwierdzi, iż wypadek spełniał przesłanki do uznania go za wypadek w rolnictwie. Odszkodowanie z KRUS będzie przysługiwało:
– ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi (domownikowi), który doznał trwałego uszczerbku;
– członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł na skutek wypadku w rolnictwie lub rolniczej choroby zawodowej.

Warunkiem uznania wypadku za wypadek w rolnictwie przez KRUS jest również:
– spowodowanie wypadku nieumyślnie, nie na skutek rażącego niedbalstwa;
– niespowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Procedura oceny wypadku w KRUS

Aby KRUS mógł wypłacić odszkodowanie najpierw musi przeprowadzić czynności sprawdzające. Na miejsce wypadku udaje się pracownik KRUS, który dokonuje oględzin miejsca oraz przeprowadzana rozmowy i spisuje zeznania pracowników, poszkodowanego i świadków. Na tej podstawie powstaje protokół powypadkowy. Uznanie w protokole wypadku za wypadek w rolnictwie otwiera drogę do odszkodowania.

Zgłoszenie wypadku w KRUS

Ponieważ na miejsce wypadków rolniczych rzadko wzywana jest policja, ważne jest aby poszkodowani zadbali o zabezpieczenie dowodów wypadku, zrobili zdjęcia, zadbali o zdrowie i życie poszkodowanych. Brak obiektywnych dowodów co do przebiegu wypadku może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez KRUS, dlatego warto zgłosić wypadek i przygotować niezbędne dokumenty dla KRUS jak najszybciej. Jeżeli nie wiesz jak zgłosić szkodę do KRUS, skontaktuj się z nami.