Poradnik poszkodowanego Wypadek w Norwegii Wypadek za granicą

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Norwegii

Pan Maciej pracował w Norwegii w przetwórni rybnej. Do zakresu jego obowiązków należało pakowanie oczyszczonych ryb do dużych pojemników oraz układanie ich na palecie, zafoliowanie i dopilnowanie odbioru (pokwitowanie) przez operatora wózka widłowego. Pewnego dnia operator wózka nie zjawił się w pracy. Przełożony nakazał Panu Maciejowi wykonanie przewozu zapakowanych rybami palet do chłodni, oddalonej o 300 metrów od miejsca pracy Pana Macieja. Pan Maciej poinformował przełożonego, że nie posiada umiejętności do kierowania wózkiem, a tym bardziej formalnych uprawnień do tej pracy. Przełożony szybko pokazał poszkodowanemu jak należy prowadzić pojazd, po czym oddalił się. Pan Maciej podjął się zadania. Wsiadł za kierownicę wózka widłowego i próbował nabić pakunek na widły. Lekko uniósł cały ładunek, jednak zauważył, że nie jest prawidłowo osadzony na widłach. Wstrzymał podnoszenie i wysiadł aby ręcznie poprawić stabilność pakunku na widłach. W tym momencie cała paleta przewróciła się na Pana Macieja, miażdżąc jego prawą nogę. Zanim ktokolwiek zauważył wypadek, minęło 40 minut. Pan Maciej z bólu stracił przytomność. Wypadek zauważył dopiero inny pracownik, który niezwłocznie wezwał pogotowie. Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala okazało się, że ma złamaną kość piszczelową, strzałkową oraz zmiażdżoną rzepkę. Konieczne było operowanie nogi. Dopiero po 6 tygodniach Pan Maciej opuścił szpital i rozpoczął starania o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

W niniejszym przypadku poszkodowany Pan Maciej doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu i z pewnością należy mu się odszkodowanie.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Norwegii?

W odróżnieniu od prawodawstwa innych krajów, w Norwegii nie jest wymagane powstanie winy po stronie pracodawcy lub innych współpracowników. Odszkodowanie przysługuje jeśli pracownik odniósł szkodę osobową (trwały uszczerbek na zdrowiu) i/lub straty finansowe w postaci obniżonych dochodów lub kosztów na leczenie. To jak rozległy musi być uszczerbek na zdrowiu, żeby kwalifikował do odszkodowania z tego tytułu, zależy od umowy ubezpieczeniowej podpisanej przez pracodawcę. Niektóre, rozszerzone umowy ubezpieczeniowe obejmują uszczerbek nawet od 1 %. Adwokat może pomóc w sprawdzeniu jaki rodzaj umowy obowiązuje w danym przypadku.

Czy poszkodowany może stracić pracę przez roszczenie odszkodowania?

Pracodawca nie może zwolnić poszkodowanego uzasadniając to niezdolnością pracownika do wykonywania pracy z powodu odniesionych obrażeń lub tym, że pracownik stara się o odszkodowanie z tytułu wypadku. Odszkodowanie nie jest wypłacane przez pracodawcę, ale z prywatnej firmy ubezpieczeniowej, gdzie pracodawca wykupił ubezpieczenie wypadkowe dla swoich pracowników. Ubezpieczenie pracowników od wypadków przy pracy jest obowiązkowe. Roszczenie o odszkodowanie i wypłata ewentualnego świadczenia jest zatem sprawą między poszkodowanym, a firmą ubezpieczeniową.

Firmy ubezpieczeniowe pokrywają niezbędne i uzasadnione koszty pomocy prawnej poszkodowanego, więc warto skontaktować się z adwokatem w celu zasięgnięcia informacji i zlecenia mu prowadzenia dalszych negocjacji z firmą ubezpieczeniową. Adwokat może również być pomocny jeśli poszkodowany obawia się ewentualnego sporu z pracodawcą na tle wypadku i niezdolności do pracy.

Jak udowodnić, że uszczerbek na zdrowiu powstał w pracy w Norwegii?

W przypadku wyżej opisanym wystarczającym dowodem jest już fakt, iż poszkodowany został odebrany przez pogotowie z miejsca pracy, co znajdzie się w dokumentacji medycznej. Świadkiem wypadku (jego konsekwencji, gdyż samego wypadku nie widział) będzie współpracownik, który zawiadomił pogotowie o zdarzeniu. Dalsze szkody poszkodowany może udowodnić przedstawiając dokumentację medyczną z leczenia, która wykazuje wszystkie doznane szkody fizyczne.

O czym warto pamiętać jeśli chodzi o dokumentację lekarską i leczenie?

Po pierwsze należy upewnić się, że lekarz przyjmujący poszkodowanego zaraz po wypadku zanotował jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia (tak, żeby element nagłego i nieprzewidzialnego wypadku był zawarty w opisie). Należy też dopilnować, żeby lekarz zanotował wszystkie objawy i dolegliwości powstałe na skutek odniesionych obrażeń. Dokumentacja medyczna sporządzona zaraz po wypadku ma szczególną wartość dowodową.

Inną ważną rzeczą jest zadbać o dokumentację medyczną na bieżąco, nawet jeśli nie odbywa się leczenie (bo zostały wyczerpane wszystkie możliwości leczenia), ale dolegliwości utrzymują się na niezmienionym poziomie. Warto, zgłaszać utrzymujące się, przewlekłe dolegliwości i upewniać, że lekarz je zapisuje. Będzie to stanowiło dokumentację tzw. symptomów pomostowych, czyli takich, które ustabilizowały się na pewnym poziomie po uzyskaniu pierwszej pomocy lekarskiej, i które przemawiają za tym, że uszczerbek na zdrowiu będzie trwały.

Jeśli poszkodowany rozważa powrót do Polski w celu dalszego leczenia, warto taki krok przedyskutować najpierw z adwokatem prowadzącym sprawę o odszkodowanie. W ten sposób uzyska się ważne informacje co do tego, jakie następstwa może ze sobą pociągnąć przeniesienie się do innego kraju w celu leczenia.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w Norwegii

Pan Maciej może liczyć na odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania zależy od stopy bazowej ubezpieczeń społecznych, która co roku jest regulowana przez parlament, wieku poszkodowanego w momencie wypadku oraz poziomu jego wcześniejszych zarobków (tzw. klasy zarobkowej). Wysokość odszkodowania nie jest standardową kwotą, taką samą dla wszystkich. Jest ustalene indywidulanie w zależności o wyżej wymienionych danych. Adwokat prowadząc sprawę o odszkodowanie może pomóc w ustaleniu przybliżonej kwoty, która należy się w danym przypadku.

Ponad to poszkodowany ma prawo do refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu utraconych dochodów.

Jeżeli chcesz uzyskać bezpłatną poradę jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Norwegii, napisz do nas lub zadzwoń.