Jakie branże mają obowiązkowe ubezpieczenie OC pracodawcy i kiedy ubezpieczyciel pokryje szkodę?

Poważny wypadek pracownika, osoby trzeciej lub nienależyte wykonanie zobowiązania czy usługi może być dla pracodawcy znacznym obciążeniem finansowym. Może nawet prowadzić do jego bankructwa w przypadku wysokich szkód. Dlatego istnieje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności lub OC pracodawcy. Ma ono zapewnić pokrycie strat oraz zobowiązania finansowego wobec poszkodowanego, bez uszczerbku na majątku firmy czy instytucji.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC pracodawcy nie jest w Polsce obowiązkowe. Istnieją jednak branże oraz zawody, które zobowiązane są do wykupu polisy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, pod rygorem utraty licencji lub prawa wykonywania zawodu. W tych przypadkach zakres odpowiedzialności, wysokość sumy gwarancyjnej, terminy likwidacji szkód i wyłączenia odpowiedzialności regulują odpowiednie ustawy czy rozporządzenia ministra finansów, dotyczące danej działalności.

Dowiedź się więcej o postępowaniu sądowym o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia.

Kto musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata i radcy prawnego

Obowiązek ubezpieczenia adwokatów  wynika z art. 8a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, zaś radców prawnych z art. 22 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów aktów prawnych czy reprezentacji przed sądami lub urzędami. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody (powstałe w okresie ubezpieczenia) wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania.

Ubezpieczenie nie obejmuje jednak szkód:

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów/radców prawnych;
  • w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o notariacie notariusze mają obowiązek ubezpieczenia swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej. Celem jest objęcie ubezpieczeniem szkód wyrządzonych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego notariusza w trakcie wykonywania przez niego zawodu i w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, nawet jeśli zostały one wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Wyłączenia odpowiedzialności są tożsame, jak w przypadku adwokatów i radców prawnych (patrz wyżej).

Ubezpieczenie OC rzecznika patentowego

Rzecznicy patentowi zobowiązani są do obowiązkowego ubezpieczenia OC Ustawą o rzecznikach patentowych i rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 12 grudnia 2003r.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego. Tym samym wypłaci odszkodowanie osobie, która poniosła szkodę na skutek błędnego działania lub zaniechania przez rzecznika w ramach wykonywania jego obowiązków w kancelarii patentowej lub działającemu na umowie cywilno-prawnej. Wyłączeniem z odpowiedzialności są szkody jak w przypadku adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego, biura rachunkowego i biegłego rewidenta

Jeśli specjalista wyrządzi szkodę na skutek nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa finansowego lub sporządzania czy badania sprawozdań finansowych, osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania od jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Szkody majątkowe lub finansowe wyrządzone w następstwie działania, ale także zaniechania ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej objęte są ochroną ubezpieczeniową. Zdarzenie musi więc zaistnieć w trakcie obowiązywania danej polisy OC.

Ubezpieczenie OC architekta, inżyniera budownictwa, urbanisty

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wszelkie wady lub dysfunkcje budowlane wynikające z winy lub zaniedbania architekta czy inżyniera budownictwa, które powodują uszczerbek na majątku osoby poszkodowanej, uprawniają do roszczeń o odszkodowanie z OC działalności ww. specjalisty.

Ubezpieczenie OC brokerów i agentów ubezpieczeniowych

Art. 20 Ustawy  o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wskazuje na obowiązek ubezpieczenia brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC ich działalności pozwala pokryć szkody i następstwa zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością brokerską oraz usługową w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje również osoby, przez które broker wykonuje swoje czynności. 

Ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych, rzeczoznawców nieruchomości i pośredników nieruchomości

Polisa OC rzeczoznawców majątkowych czy rzeczoznawców wykonujących wyceny nieruchomości, a także pośredników w handlu nieruchomościami obejmuje wszystkie szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, czyli niedopełnienia czynności, zaniedbań lub uchybień w ich pracy, które skutkują szkodą majątkową u Klienta. Ze względu na znaczne kwoty roszczeń, celem pełnej ochrony ubezpieczeniowej należy wskazać wyższą sumę gwarancyjną.

Obowiązek ubezpieczenia wskazuje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczenie OC przewoźników lotniczych

Ze względu na masowy przewóz osób i towarów, ubezpieczenie przewoźników lotniczych gwarantuje pokrycie roszczeń wielu osób poszkodowanych np. w katastrofach lotniczych, ale również gwarancję bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych.

Ubezpieczenie OC detektywów

Działalność detektywistyczna niesie ze sobą ryzyko związane z wyrządzeniem szkód osobie trzeciej, Klientowi lub roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem usługi. Obowiązkowe ubezpieczenie OC pozwala na naprawienie szkody i pokrycie szkód majątkowych i osobowych.

Ubezpieczenie OC podmiotów i placówek medycznych, lekarzy i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

Ze względu na ryzyko związane z błędami w sztuce medycznej, niewłaściwym przepisaniem leku, niedopełnieniem obowiązków związanych z ochroną życia i zdrowia lub innych zaniedbań służby zdrowia, lekarze i placówki medyczne objęci są obowiązkową ochroną w zakresie OC. Jeśli lekarz zatrudniony jest na etacie – obejmuje go ubezpieczenie szpitala lub przychodni. Jeśli prowadzi praktykę prywatną – zobowiązany jest zawrzeć indywidualną polisę OC.

Wszelkie szkody osobowe oraz uszczerbek na zdrowiu są podstawą do roszczeń odszkodowawczych. 

Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych i organizatorzy turystyki

Masowe imprezy lub wyjazdy obejmujące duże grupy osób, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem doznania obrażeń ciała lub innej szkody majątkowej. Dlatego też, ubezpieczenie OC imprezy masowej czy wyjazdu turystycznego pozwala zapewnić bezpieczeństwo i pokrycie szkód wyrządzonych ich uczestnikom.

Ubezpieczenie OC armatorów (jacht casco)

Ten rodzaj ubezpieczenia OC w ramach kompleksowego ubezpieczenia jachtów i jednostek pływających obejmuje ryzyka związane z posiadaniem jachtów i ich wykorzystywaniem zarówno do celów rekreacyjnych, ale także szkoleniowych. Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czas na wodach morskich, holowanie, wodowanie, postój w portach, ale również wyłączenia jachtów z eksploatacji ( np. postoju w zimowiskach, warsztatach, stoczniach).

Ubezpieczenie OC komornika sądowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych  wskazuje na przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej OC działalności egzekucyjnej. Obejmuje również zatrudnionych przez komornika pracowników i szkody poczynione przez ich niewłaściwe działanie lub zaniechanie.

Ubezpieczenie OC syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy

Wykonujący czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy podlegają, zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, a za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

Ubezpieczenie OC wykonujących działalność łowiecką

Ubezpieczenie nie obejmuje, jak by się mogło wydawać, kółek łowieckich, ale przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa polegającą na świadczeniu usług turystycznych i organizowaniu polowania przez cudzoziemców w Polsce lub poza granicami kraju. Jeśli usługodawca wyrządzi swym działaniem szkodę na osobie lub majątku osoby trzeciej, musi pokryć szkody ze swojego OC.

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie OC rolne obejmuje wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaną działalnością rolniczą, zarówno pracownikom, pomocnikom oraz osobom trzecim, którzy ucierpieli na skutek zaniedbań lub winy właściciela gospodarstwa rolnego.

We wszystkich powyższych branżach ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności oraz odpowiedzialność za produkt i wykonane usługi.

Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika po wypadku na gospodarstwie.

Odszkodowanie z OC działalności lub OC pracownika

W zależności od branży i wykonywanych czynności szkody mogą być nieznaczne lub sięgać milionowych strat. W przypadku poważnych inwestycji budowlanych czy masowych szkód osobowych, w tym także szkód śmiertelnych. Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje pokrycie szkód, w tym odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych, ale również pracowników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w przypadku wypadku przy pracy.

Jeśli pracodawca chce objąć dodatkową ochroną swoich pracowników, oprócz ubezpieczenia OC działalności może dodatkowo wykupić OC pracodawcy. W zależności od wariantu umowy i sumy ubezpieczenia stanowi ono ochronę ubezpieczeniową w przypadku wypadków przy pracy. Zazwyczaj jest to dodatkowa klauzula OC pracodawcy zawierana dodatkowo do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Należy jednak pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne. Zakres ochrony pracowników będzie taki, jaki wariant ubezpieczenia pracodawca wybierze (podstawowy lub rozszerzony). Warunki ubezpieczenia będą wskazywać na rodzaje ryzyk, jakie ubezpieczenie obejmuje. Będzie również zawierać szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności (szkody, za które ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał). Przewidziany może być również udział własny ubezpieczonego. Jest to wartość szkody, do której odpowiedzialność ponosi sam ubezpieczony, o jaką wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone.

Suma ubezpieczenia będzie górną granicą odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom. Jeśli odszkodowanie nie pokryje wszelkich szkód osobowych i majątkowych, należy rozważyć roszczenia cywilne bezpośrednio wobec pracodawcy.

Wyłączeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie przypadek, gdy wypadek przy pracy spowoduje osoba w stanie nietrzeźwości lub odurzenia środkami psychotropowymi. Jeśli doszło do umyślnego działania ubezpieczonego lub rażącego niedbalstwa, także zakład ubezpieczeń będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Dowiedź się, czy warto zlecić sprawę odszkodowawczą profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.