Wypadki przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy w Norwegii – jakie masz prawa?

Pracownikom w Norwegii przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli wypadek miał miejsce „podczas wykonywania pracy, w miejscu pracy, w czasie pracy”. Dotyczy to zarówno wypadków przy pracy, jak i chorób zawodowych. Natomiast nie przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku długotrwałego obciążenia fizycznego bądź niektórych obciążeń psychicznych.

Etat a własna działalność gospodarcza – podstawowe różnice

Wszyscy pracodawcy są obowiązani do podpisania z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia od wypadków przy pracy zatrudnionych u siebie pracowników. Jeśli pracodawca nie wykupił ubezpieczenia, pracownik zawsze może ubiegać się o odszkodowanie ze Związku Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (Yrkesskadeforsikringsforeningen – YYF). Osoby prowadzące niezależną działalność gospodarczą nie są objęte ubezpieczeniem od wypadków przy pracy, i muszą wykupić własne ubezpieczenie. Z uwagi na to, że poszkodowany może dochodzić wypłaty odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego lub YYF ma on ograniczone możliwości wystąpienia z roszczeniem do swojego pracodawcy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą wykupić własne ubezpieczenie.

Prawo do odszkodowania w zależności od rodzaju etatu

Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy obejmuje zatrudnionych na stałe i na czas określony, zarówno zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i pracujących na część etatu, i to niezależnie od obywatelstwa. Pracownicy, którzy wykonują krótkotrwałe, pojedyncze zlecenia czy ograniczoną pracę zleconą przez osoby prywatne nie mają prawa do tego odszkodowania.

Jeśli warunki do wypłaty odszkodowania są spełnione poszkodowany ma prawo do odszkodowania za poniesione wydatki i utracony dochód oraz za przyszłe wydatki i straty w dochodzie. Dodatkowo może mieć przyznane ewentualne odszkodowanie z tytułu inwalidztwa, jeśli stwierdzono u poszkodowanego znaczny i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Nie przyznaje się przy tym osobno zadośćuczynienia za poniesiony ból, cierpienie itp.

Wypadek przy pracy – co robić? Jak zgłosić

W pierwszej kolejności osoba która uległa wypadkowi jest obowiązana udać się do właściwych organów państwowych z wnioskiem o przyznanie świadczenia, np. świadczenia chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych przez norweski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (NAV), oraz pokrycie kosztów transportu z Pasientreiser. Poszkodowani w wypadku przy pracy mają rozszerzone uprawnienia w zakresie świadczeń społecznych, między innymi przysługuje im pełne pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem (w odróżnieniu od innych pacjentów, którzy muszą zapłacić wkład własny, nie przekraczający pewnej ustalonej kwoty maksymalnej). Jeśli poszkodowany nie uzyska pełnego pokrycia swoich wydatków od organów państwowych, może żądać pokrycia reszty z odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela pracodawcy.

Dlatego ważne jest, aby zgłosić wypadek przy pracy/chorobę zawodową do towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawcy i do NAV. Poszkodowany musi sam zgłosić sprawę do ubezpieczyciela, zaś pracodawca powinien zgłosić sprawę do NAV. Jeśli jednak tego nie zrobi, poszkodowany sam musi dokonać zgłoszenia  do NAV. Należy pamiętać żeby zgłosić wypadek jak najszybciej ze względu na bieg terminów i ryzyko przedawnienia. Termin złożenia wniosku o zaistniałym wypadku do NAV  wynosi 1 rok od dnia wypadku, natomiast do towarzystwa ubezpieczeniowego  – trzy lata od dnia wypadku (choć nawet po upływie tego terminu istnieje możliwość przyznania należnego świadczenia/odszkodowania).

Jak wyliczyć wysokość odszkodowania

Przepisy dotyczące odszkodowania i wyliczania wysokości kwoty odszkodowania są dosyć skomplikowane, i dla wielu osób może okazać się pomocnym skorzystanie z usług norweskiego adwokata. Jeśli sprawa wyraźnie dotyczy wypadku przy pracy, poszkodowany bardzo często może starać się o pokrycie kosztów pomocy adwokata przez właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe. Pojedyncze osoby będą również mogły skorzystać z darmowej pomocy adwokata na podstawie przepisów o darmowej pomocy prawnej. Norwescy adwokaci nie mają prawa pobierać należności finansowych w postaci procentu od przyznanej kwoty odszkodowania.

Autor: Adwokat Thomas Benestad

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami.