Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jednym z podstawowych sporów prawnych, z którymi zmagają się osoby zgłaszające się do Fundacji LexHelper jest spór z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania. Jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani, możemy rozważyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wymaga to jednak od nas pewnego zaangażowania. W obecnych czasach niewiele osób wie jak skutecznie walczyć o swoje prawa z profesjonalnym podmiotem rynku ubezpieczeniowego, posiadającym zespół likwidacji szkód oraz radców prawnych i prawników, wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach i odszkodowaniach. W niniejszym artykule przybliżymy możliwości walki o swoje prawa, m.in. poprzez złożenie skutecznego odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel wydał decyzję w sprawie odszkodowania?

Poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do odpowiedniego ubezpieczyciela. W zależności od rodzaju szkody i wypadku może to być ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej sprawcy poruszającego się pojazdem, ubezpieczyciel pojazdu AutoCasco, ubezpieczyciel następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, NW), ubezpieczyciel OC pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy, czy w końcu ubezpieczyciel “na życie”, z ubezpieczenia dobrowolnego. Ubezpieczyciel ma najczęściej 30 dni na wydanie decyzji (tak jest np. w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych – OC pojazdu i OC rolnika) w sprawie wypłaty odszkodowania.

Czy ubezpieczyciel może przesunąć termin wydania decyzji?

Jeżeli ubezpieczyciel nie posiada wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji – odmowy lub przyznania odszkodowania, może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych OC takie wydłużenie czasu może osiągnąć nawet 90 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. W przypadku wydłużenia terminu wydania decyzji, ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego/uprawnionego do odszkodowania o powodach wydłużenia decyzji.

Jakie mogą być powody wydłużenia procesu wydania decyzji?

  • brak informacji o odpowiedzialności sprawcy szkody;
  • brak notatki policyjnej, protokołu bhp wypadku lub wyroku karnego w sprawie;
  • brak dokumentacji potwierdzającej doznanych przez poszkodowanego strat.

Czy decyzja ubezpieczyciela jest ostateczna?

Decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna o czym warto pamiętać. Mając na uwadze fakt, iż ubezpieczyciel wydaje decyzję o odmowie lub wypłacie odszkodowania bazując na zebranej dokumentacji sprawy, dopilnujmy aby wszystkie istotne dokumenty sprawy zostały przekazane ubezpieczycielowi. Od wydanej decyzji poszkodowany może się odwołać. Na każdej decyzji ubezpieczyciela znajduje się zapis informujący o prawie przysługującym każdemu adresatowi decyzji do złożenia odwołania “w nieprzekraczalnym terminie 30 dni“.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Składając odwołanie do ubezpieczyciela warto zachować odpowiednią formę. Należy podać własne dane, ale istotny będzie również numer sprawy nadany przez ubezpieczyciela, zazwyczaj widoczny w górnym lewym nagłówku. Podanie numeru sprawy/szkody znacznie skróci czas rejestracji odwołania i może mieć wpływ na czas jego rozpatrzenia.

W odwołaniu warto odnieść się do podstawowych kwestii, które miały wpływ na decyzję ubezpieczyciela:

  • jeżeli ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności – należy wskazać, iż taka odpowiedzialność na ubezpieczycielu ciąży. Argumenty merytoryczne, takie jak przyznanie do winy sprawcy, przyjęcie mandatu lub też protokół BHP wypadku przy pracy może być pomocnym dokumentem;
  • jeżeli ubezpieczyciel nie uznał kosztów leczenia – należy wskazać rachunkami lub fakturami oraz odpowiednią dokumentacją medyczną, iż koszty zostały faktycznie poniesione i są uzasadnione;
  • jeżeli odszkodowanie jest za niskie – warto wskazać, iż rozmiar szkody jest wyższy, powołując się albo na tabelę uszczerbków (np. w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NW lub na życie) lub doznane cierpienia psychiczne i fizyczne – odpowiednio je dokumentując w przypadku walki o zadośćuczynienie po wypadku.

Argumentów na zmianę decyzji ubezpieczyciela jest wiele a ich dokładne użycie zależeć będzie od specyfiki sprawy. W takiej sytuacji poszkodowany powinien rozważyć zlecenie opracowanie odwołania specjaliście – kancelarii prawnej, odszkodowawczej lub radcy prawnemu.

Jaki jest czas na złożenie odwołania do ubezpieczyciela?

Wbrew sformułowaniom w pismach ubezpieczycieli, poszkodowany ma zazwyczaj co najmniej 3 lata na złożenie odwołania (w przypadku wykroczeń dokonanych przez sprawców) lub nawet 20 lat (jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa uznanego wyrokiem sądu karnego). Terminy na złożenie odwołania są równoznaczne z terminem przedawnienia roszczenia i warto zadbać o ich zachowanie.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na odpowiedź na odwołanie od decyzji? Reklamacja?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to nic innego jak reklamacja, której zasady określają przepisy prawa. Ubezpieczyciel powinien wydać odpowiedź na odwołanie w ciągu 30 dni licząc od momentu otrzymania odwołania (reklamacji). Brak wydania ponownej decyzji po złożeniu reklamacji jest równoznaczne z jej uznaniem. Może to dawać poszkodowanemu prawo do złożenia pozwu w celu egzekucji zgłoszonego odwołania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU, WARTA

Poszkodowany może złożyć odwołanie od decyzji każdego z ubezpieczycieli, w tym takich podmiotów jak PZU, WARTA, LINK4, UNIQA, TUW, Allianz, Interrisk, MTU, Generali, Hestia.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami