Poradnik poszkodowanego Wypadki w rolnictwie

Odszkodowanie z KRUS po wypadku przy pracy

Pod hasłem „Upadek to nie przypadek” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. Mimo kampanii uświadamiających m. in. ze strony KRUS liczba wypadków przy pracy rolniczej nadal pozostaje na wysokim poziomie. Niestety wiele wykonywanych czynność, przy których dochodzi do wypadku, wcale nie są związane z działalnością rolniczą wg KRUS, a co za tym idzie jednorazowe odszkodowanie prze przysługuje

Kiedy ma miejsce wypadek przy pracy rolniczej?

Art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że za wypadek przy pracy rolniczej uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje jak również na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym;
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej;
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności;
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w punkcie wyżej albo w drodze powrotnej.
 • Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej z KRUS?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej, przysługuje:

ubezpieczonemu rolnikowi lub jego domownikowi (rodzinie), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej);
członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje jeżeli:

 • ubezpieczony spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
 • ubezpieczony w momencie zdarzenia był w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu i sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
 • Procedura ustalenia wypadku przy pracy

Poszkodowany ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej musi złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. Zgłoszenie powinno być zrobione bez zbędnej zwłoki, nie później niż 6 miesięcy od momentu zdarzenia. Zasady przyjmowania w KRUS zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn itd. określa Zarządzenie nr 40 Prezesa KRUS z dnia 6 lipca 2017r. KRUS sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokół powypadkowy (do 14 dni od momentu ustalenia okoliczności), z których jeden doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku – uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie. Poszkodowany lub uprawniony ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie jeżeli nie zgadza się z zapisami w protokole ma prawo w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Ostateczną drogą dla osób wciąż niezadowolonych z ustaleń KRUS jest Sąd Rejonowy.

Wysokość odszkodowania

Art. 13 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że wysokość odszkodowania z KRUS jest wypłacana osobie poszkodowanej lub uprawnionej w kwocie procentowo proporcjonalnej do określonego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

KRUS po ustaleniu okoliczności zdarzenia i wydaniu protokołu powypadkowe  wszczyna postępowanie orzecznicze mające na celu ustalenie doznanego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Poszkodowanemu od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie do Sądu w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

Od 1 lipca 2014 r. kwoty  jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynoszą:

 • 700 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
 • 14.000 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
 • 700 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie;
 • 70.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 14.000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci;
 • 35.000 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 14.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego;
 • 14.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.