Odszkodowanie po wypadku w Norwegii

Każdego roku do Norwegii przybywa wiele osób, by mieszkać tam i pracować. Niestety, czasem dochodzi do wypadków przy pracy, można ulec wypadkowi komunikacyjnemu lub doznać urazów. Osoby, które spotka jedno z powyższych nieszczęść mogą skorzystać z prawa do odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej pracodawcy. Nasz portal pomaga uzyskać takie odszkodowania.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać odszkodowanie w Norwegii?

Ustawa o odszkodowaniu z tytułu obrażeń poniesionych w miejscu pracy odnosi się do urazów i chorób doznanych/nabytych „w pracy, w miejscu pracy i w czasie pracy”.

Typowe obrażenia, jakich można doznać przy pracy, i które uprawniają do odszkodowania to: rany cięte, zmiażdżenia, urazy doznane na skutek upadków itd.

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Norwegii przysługuje, m. in.: zwrot kosztów naprawy pojazdu (sprawy prowadzone przez polski zespół prawny na podstawie polskich zasad rozliczeń), zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznane szkody psychiczne i fizyczne, renty, odszkodowanie za poniesione straty materialne, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów pochówku zmarłej w wypadku osoby. Bliscy osoby zmarłej mają również prawo do odszkodowania za pogorszenie sytuacji finansowej, które nastąpiło w wyniku śmierci jedynego żywiciela rodziny.

Warunkiem wypłacenia odszkodowania jest, by obrażenie/choroba powstały w związku z pracą/środowiskiem pracy, w czasie i miejscu pracy oraz by osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie była sprawcą wypadku.