STATUT FUNDACJI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Informacji Prawnej LexHelper zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza Sochę zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Rep. Nr 4449/2017 sporządzonym przed notariuszem Natalią Otrębską w Kancelarii Notarialnej w Lublińcu w dniu 23.11.2017 r., wraz ze zmianą aktu ustanowienia fundacji, Rep. A Nr 4578/2017 sporządzoną przed notariuszem Natalią Otrębską w Kancelarii Notarialnej w Lublińcu w dniu 7.12.2017 r.. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U.Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Koszęcin.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele jest Minister Sprawiedliwości.

§ 7

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze określonym przez Radę Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może posiadać oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń na terenie kraju oraz poza jego granicami.

§ 9

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dochody Fundacji przeznaczone będą na realizacje celów statutowych Fundacji.

Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są:
 1. popularyzacja wiedzy prawnej
 2. bezpłatna konsultacja problemów prawnych zgłaszających się osób fizycznych i prawnych,
 3. organizowanie konferencji w specjalistycznej tematyce prawnej dla prawników,
 4. organizowanie szkoleń z podstawowych zakresów prawa na terenie Polski,
 5. organizowanie pomocy prawnej – bezpłatnej i płatnej osobom potrzebującym pomocy,
 6. organizowanie finansów na procesy sądowe osób w trudnej sytuacji życiowej/finansowej.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować wiedzę prawną;
 2. finansowanie kosztów procesów sądowych osób w trudnej sytuacji życiowej;
 3. pomoc w zakupie sprzętu medycznego, usług rehabilitacyjnych i medycznych dla osób w trudnej sytuacji życiowej;
 4. upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy prawnej, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i osób zainteresowanych pomocą prawną;
 5. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności pro bono w kancelariach adwokackich i radcowskich;
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji;
 7. organizowanie zbiórek finansowych w celu pokrycia kosztów procesów sądowych.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki rzeczowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundacje, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
 2. Na realizacje celów Fundacji Fundator przeznacza wskazaną w akcie założycielskim kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
 2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych, organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 3. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
 4. odsetek bankowych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 16

 1. Fundacja może tworzyć następujące kapitały (fundusze):
  zapasowy,
  rezerwowy,
  inne prawem przewidziane.
 2. Zasady tworzenia i dysponowania kapitałami (funduszami) Fundacji określane są w uchwałach Rady Fundacji.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI

§ 17

 1. Organami Fundacji są:
  1) Rada Fundacji.
  2) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie chyba, że co innego wynika z uchwały Rady Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się od 1 do 10 członków.
 2. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator. Pozostałych członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji większością ¾ głosów, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, za zgodą Fundatora.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są z grona osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych oraz innych osób fizycznych, które:
  1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, lub
  2) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, lub
  3) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji, lub
  4) są osobami zapewniającymi realizację celów Fundacji z uwagi na ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji większością ¾ głosów.

§ 20

Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że co innego wynika ze Statutu lub przepisów prawa. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji wybiera z grona członków Rady Przewodniczącego Rady Fundacji, może również wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Fundator.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu, listami poleconymi lub drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia zgody i wskazania adresu mailowego) wysłanymi na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
 3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu oraz Fundator.
 5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.
 6. Udział osób wymienionych w pkt 4 i 5 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy:
 1. Dobór w drodze kooptacji poszczególnych członków Rady Fundacji, wybór jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenie liczby członków Rady, za zgodą Fundatora,
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, za zgodą Fundatora,
 3. Ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Fundacji dla członków Rady Fundacji,
 4. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją, za zgodą Fundatora,
 5. Decyzja o likwidacji Fundacji, za zgodą Fundatora,
 6. Ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
 7. Decydowanie o udziale Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych, za zgodą Fundatora,
 8. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,
 9. Inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji,
 10. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
 11. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 12. Proponowanie zmian Statutu,
 13. Inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji,
 14. Inne sprawy wskazane w Statucie.

§ 24

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 25

Za udział w posiedzeniach członkom Rady Fundacji może zostać przyznane wynagrodzenie przez Radę Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów.
 2. Fundator powołuje członków pierwszego Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przy czym w skład Zarządu może wchodzić również Fundator.
 3. Rada Fundacji powierza jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Fundacji.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
  b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
  d) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  e) nienależytego wypełniania funkcji,
  f) istotnego naruszania postanowień Statutu.

§ 27

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla innych organów Fundacji, w szczególności:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Ustalanie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji,
 3. Opracowanie wieloletnich i rocznych strategii i programów działania Fundacji,
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
 7. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników,
 8. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku,
 9. Ustalanie regulaminu wewnętrznej pracy biura,
 10. Przedstawianie Radzie Fundacji do zatwierdzenia decyzji w sprawach:
  a) kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  b) udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, który nawiązuje Rada Fundacji.

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 30

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 31

Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Zarząd Fundacji a w sprawach dotyczących członków Zarządu Rada Fundacji albo osoba upoważniona przez Radę Fundacji.

§ 32

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

§ 33

Do kompetencji Fundatora należy:
 1. Ustalenie treści Statutu,
 2. Zmiana treści Statutu,
 3. Powołanie członków pierwszej Rady Fundacji,
 4. Powołanie członków pierwszego Zarządu,
 5. Wyrażanie zgody na powołanie lub odwołania członków Zarządu i Rady Fundacji oraz w innych sprawach zastrzeżonych statutem,
 6. Odwoływanie członków Zarządu i Rady Fundacji.

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

§ 35

Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni Prezes Zarządu a w przypadku rezygnacji inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.