Odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej z KRUS – pytania i odpowiedzi

Co to jest KRUS?

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to zakład ubezpieczeń społecznych, w którym mogą się ubezpieczać wyłącznie rolnicy oraz domownicy rolnika. KRUS ma jeden oddział centralny, 16 regionalnych w każdym województwie oraz 256 placówek terenowych.

Jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy rolniczej?

Wypadkiem przy pracy rolniczej jest zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jak postępować po wypadku przy pracy w rolnictwie?

Osoba poszkodowana lub członek rodziny poszkodowanego bezpośrednio po wypadku powinien:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce zdarzenia i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 • wskazać świadków wypadku odpowiednim organom w tym KRUS;
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia, lub potwierdzającą zgon poszkodowanego;
 • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu przez Prezesa KRUS do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Jakie odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z KRUS?

Poszkodowanemu lub jego najbliższym (w związku ze śmiercią poszkodowanego) po wypadku przy pracy na roli przysługuje jednorazowe odszkodowanie z KRUS.

Podstawa prawna ustalania przez KRUS okoliczności wypadku i przyznawania jednorazowe odszkodowania

Zarządzenie nr 40 Prezesa Kary Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 lipca 2017 r. określa:

 • zasady przyjmowania zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej;
 • ustalania jego okoliczności i przyczyn;
 • zasady rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2336).

Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Komu przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowanie po wypadku w rolnictwie?

 • Ubezpieczonemu czyli rolnikowi, domownikowi czy pomocnikowi rolnika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).
 • Najbliższym poszkodowanego w tym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej (lub rolniczej choroby zawodowej).

Co to jest stały uszczerbek na zdrowiu po wypadku na roli?

Stały uszczerbek na zdrowiu rolnika to naruszenie sprawności organizmu (nie rokujące poprawy), powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Co to jest długotrwały uszczerbek na zdrowiu po wypadku rolnictwie?

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej (lub przebytej choroby zawodowej), powodujące upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy (mogące jednak ulec poprawie).

Kiedy powiadomić KRUS o wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy w rolnictwie należy zgłosić bez zbędnej zwłoki (czyli jak najszybciej po zdarzeniu) w najbliższej placówce terenowej KRUS. Jednakże nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Jak długo poszkodowany czeka na wypłatę jednorazowego odszkodowania z KRUS?

Likwidacja szkody trwa ok miesiąca.

Wypadek z udziałem zwierząt gospodarskich – czy należy się odszkodowanie z KRUS?

Jeżeli zdarzenie z udziałem zwierząt gospodarskich, zostanie zakwalifikowane przez KRUS jako wypadek przy pracy, to upoważniony do odszkodowania z KRUS ma prawo do jednorazowego odszkodowania z KRUS.

Jakie zwierzę jest zwierzęciem gospodarskie?

 • koniowate – koń i osioł;
 • bydło – bydło domowe (krowa, buchaj) i bawoły;
 • jeleniowate – jeleń szlachetny, sarna, jeleń sika i daniel utrzymywane w celu pozyskania mięsa lub skór (chów i hodowla fermowa);
 • drób – kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz struś (hodowla fermowa);
 • świnie;
 • owce;
 • kozy;
 • pszczoła miodna;
 • zwierzęta futerkowe – lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórza, jenota, nutria, szynszyle oraz królik (przemysł futrzarski, mięsny i włókienniczy);
 • pies.

Kto i kiedy przygotowuje protokół powypadkowy po wypadku w rolnictwie?

Protokół powypadkowy po wypadku przy pracy w rolnictwie przygotowuje KRUS po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Ma ono na celu ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządza się go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu. Jeden egzemplarz jest przekazywany poszkodowanemu lub uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie (gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku).

Kiedy KRUS nie przyznaje jednorazowego odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie nie zostanie przyznane rolnikowi, jeżeli ten:

 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa;
 • będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Kiedy odwołać się decyzji KRUS?

Odwołać się od decyzji KRUS może poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli spotkał się z odmową przyznania jednorazowego odszkodowania, lub przyznana kwota ta została zaniżona. Odwołania należy dokonać na piśmie w ustawowym terminie, czyli 30 dni od daty doręczenia odpisu decyzji KRUS.

Jak odszkodowania z KRUS wpływa na możliwość otrzymania odszkodowania z OC rolnika lub polisy NW?

Otrzymane jednorazowe odszkodowanie z KRUS nie wyklucza możliwości uzyskania odszkodowania z polisy OC czy też NW.

Wysokość odszkodowania z KRUS nie wpływa na wysokość odszkodowania z polis dobrowolnych czyli polis NW oraz polis OC, np. OC pojazdu mechanicznego. W przypadku odszkodowania z OC rolnika to ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę otrzymaną kwotę z KRUS. OC rolnika ma za zadanie zrekompensować w pełni poniesioną przez poszkodowanego szkodę.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu OC rolnika po wypadku w rolnictwie?

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • odszkodowanie za zniszczone rzeczy;
 • zwrot kosztów:
  • leczenia,
  • zniszczonych rzeczy,
  • dojazdów do placówek medycznych,
  • opieki i pomocy osób trzecich,
  • specjalnej diety,
  • pogrzebu;
 • renta;
 • zwrot utracony dochodów.

Czy poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania po wypadku w rolnictwie musi zeznawać w sądzie, aby otrzymać odszkodowanie z KRUS?

W przypadku wyczerpania możliwości przedsądowych uzyskania jednorazowego odszkodowania istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od KRUS na etapie sądowym. Wówczas konieczne jest stawiennictwo przynajmniej na jednej rozprawie w sądzie w celu złożenia zeznań.

Pełnomocnik podczas dochodzenia odszkodowania z KRUS – czy jest konieczny?

Proces dochodzenia roszczeń z KRUS czy z polisy OC rolnika jest procesem złożonym, dlatego też, warto jest posiadać profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje interesy poszkodowanego w wypadku w całej procedurze.

Ile kosztuje zatrudnienie pełnomocnika w walce z KRUS?

Koszt współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas dochodzenia jednorazowego odszkodowania z KRUS jest uzależniony od:

 • etapu na dochodzenia roszczeń, na którym współpraca zostanie nawiązana,
 • rodzaju pełnomocnika (współpraca z adwokatem lub radcą prawnym wiąże się uiszczeniem honorarium z góry bez względu na efekt, współpraca z kancelarią lub firmą odszkodowawczą wiąże się z wynagrodzenie dopiero od uzyskanej kwoty dla poszkodowanego).

Czy KRUS może zminusować przyznane jednorazowe odszkodowanie o zaległe składki?

KRUS ma prawo egzekwować od rolników długi, wynikłe z nieopłaconych przez nich składek. Mowa tu o potrąceniach z wypłacanych rolnikowi świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników takich jak:

 • zasiłki chorobowe;
 • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej;
 • emerytury;
 • renty.