Niesłuszne aresztowanie Poradnik poszkodowanego

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, niesłusznie aresztowanemu lub zatrzymanemu przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Art. 552 – 559 KPK Odszkodowanie za Niesłuszne Skazanie, Tymczasowe Aresztowanie lub Zatrzymanie

Art. 552. § 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

  • § 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.
  • § 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.
  • § 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Kto ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt lub zatrzymanie?

Jeżeli wobec poszkodowanego toczyło się postępowanie, w toku którego zastosowano tymczasowy areszt, zaś efektem postępowania było umorzenie lub uniewinnienie oskarżonego, wówczas może istnieć przesłanka do starania się o odszkodowania. Podobne prawo przysługuje tym, wobec których wydano wyrok łagodniejszy lub uniewinniający w toku postępowania apelacyjnego lub kasacyjnego. Warto przy tym zaznaczyć, iż wcześniejsze zatrzymanie lub aresztowanie musiało mieć „niewątpliwie niesłuszny” charakter, co powinno zostać udowodnione przez poszkodowanego (jego pełnomocnika).

Ile czasu na zgłoszenie roszczeń za niesłuszny areszt?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poszkodowany ma tylko rok na zgłoszenie roszczenia do sądu okręgowego właściwego dla prowadzonej wcześniej sprawy. Termin roku rozpoczyna swój bieg od momentu wydania wyroku uniewinniającego, wyroku zmniejszającego wymiar kary lub umorzenia sprawy.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za areszt

Sądy wydają bardzo rozbieżne wyroku co do wysokości odszkodowań. Zasądzane kwoty wahają się od kilkunastu tysięcy złotych nawet do 200 tys. zł. Na wysokość ostatecznego zadośćuczynienia ma wpływ wiele czynników. Będzie to m.in. długość odbytej kary, „doświadczenia” poszkodowanego z wymiarem sprawiedliwości, czyli fakt wcześniejszych wyroków i odbywania kar pozbawienia wolności, ale też zeznania samego poszkodowanego w jaki sposób wyrok wpłynął na jego życie (w wymiarze psychicznym jak i fizycznym). Niewątpliwie poszkodowani przez wymiar sprawiedliwości, którzy nigdy wcześniej skazywani nie byli mogą liczyć na dużo wyższe zadośćuczynienia niż osoby wcześniej karane.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!