Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i podejmowane decyzje rodzą tragiczne skutki. Mając to na uwadze prawo przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące odpowiedzialności dzieci za spowodowane przez nich szkody.

Odpowiedzialność małoletniego za wypadek

Zgodnie z art. 426 kc „małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność dzieci, których wiek nie przekroczył lat 13. Rozwiązanie to jest wyjątkowe, bo uniemożliwia przypisania dziecku odpowiedzialności.

Przyczynienie zamiast winy?

W świetle powyższego ważne jest, że dziecko, które było sprawcą wypadku, a nie przekroczyło 13-go roku życia może dochodzić odszkodowania za swoją szkodę, pomimo tego, że był jej sprawcą. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciel czy sąd, który rozpatruje sprawę o odszkodowanie nie uwzględni faktu, że to dziecko było sprawcą szkody. W takich przypadkach odszkodowanie należne dziecku będzie odpowiednio pomniejszone. Zakres pomniejszenia odszkodowania jest zależny od rozmiaru w jakim dziecko przyczyniło się do powstania szkody.

Wysokość odszkodowania dla dziecka

W praktyce wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia dla dziecka, które wbiegło pod jadący prawidłowo samochód, będzie bardzo niskie. Oczywiście winy dziecku przypisać nie będzie można, jednak zastosowane przyczynienie spowoduje, iż nawet wysokie szkody osobowe nie będą oznaczały wysokiego odszkodowania. Dziecko może bowiem otrzymać odszkodowanie zredukowane nawet o 90% ze względu na zastosowanie przyczynienia.